فرگرد زیستگاه - از "ارد حکیم" فیلسوف ایرانی

16- فرگرد زیستگاه1. زمین به ما می گوید : گهواره شادیتان خواهم بود ، اگر دوستم باشید. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


2. سرود و آهنگ زیبای طبیعت ، تپشی آرام و کشیده دارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


3. زمین زنده و پویاست ، آن را باید پاسداشت. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


4. زیستگاه زیبا ، آدمیان را در گذر زندگی ، همواره شاداب و جوان نگاه می دارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


5. آدمیانی که زیستگاه خویش را نابود می کنند ، براستی بی ریشه و مزدورند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


6. روان رنجور ، با زندگی در زیستگاه سبز ، دوباره پیوند خواهد زد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


7. بهار تنها سه ماه است ، اما آدمی می تواند همواره بهاری باشد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


8. زمین ، تنها هدیه ای برای ما نیست ، باید آن را پاس بداریم و به آیندگان بسپاریم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


9. نابود کنندگان زمین ، زندگی خویش و فرزندانشان را کوتاه می سازند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


10. درختان ، شاهد ستمگری و ناراستی آدمیان هستند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


11. کشتارگاهی خاموش را دیده اید ؟ آری من دیده ام ، کشتارگاه خاموش درختان. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


12. برای نگهداری و نگهبانی از زیستگاه جانوری ، باید نگاهی فراگیر و باز داشت. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


13. هنگامیکه درختان ، سر بر زمین سرد می سایند ، نوای بوم ها هم شنیدنی است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


14. دشمنان و نابودگران جنگلها را ، باید به سرزمینهای خشک و گرم فرستاد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی

 
15. دوستان گیتی ، درختکاری می کنند و نگهبان جانوران هستند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


16. برگها ، دست های کوچک و باز فرزندان آینده هر سرزمین هستند که باید پاسشان داشت. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


17. زیستگاه ما ، براستی آینه فرهنگ ماست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


18. دستان بزهکاران را ، از دامان زیستگاه های جانوری ، کوتاه کنیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


19. دگرگونی ، پایکوبی زمین است ، برای پویش و زندگی. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


20. گیتی ، خود زایشگر است ، زایشگر چیزی که به آن نیاز دارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


21. چرا به دنبال زیستگاه های بکر و دست نخورده هستیم ؟ پاسخ ساده است ، چون نمی خواهیم دست نابودگر آدم ها را ببینیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


22. دارایی یک کشور ، تنها در بانک ها نیست ، گونه های گیاهی و جانوری ، دارایی بسیار با ارزشتری است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


23. زمین همچون آینه می تواند ، بازخورد رفتارها و کنش های ما باشد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


24. نگهداری از زیست بوم های گیاهی و جانوری ، ریشه در منش و فرهنگ ما دارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


25. شادی ، بر سراپرده خانه نابود کنندگان دشت ها و جنگل ها ، نخواهد نشست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


26. زمین رویشگاه گل هاست ، این ما هستیم که تن پوشی از آلودگی بر تنش می کشیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


27. گریزی از بازگشت کنش های ما نیست ، آنچه بر زیست بوم خویش جاری ساخته ایم ، خیلی زود دامن گیرمان خواهد شد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


28. گیاهان ، بهترین و پاکترین زنجیره خوراک آدمیان هستند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


29. آدمیان ، همواره نیازمند آموزشهای زیستگاهی هستند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


30. شکار جانوران را باید به فراموشی سپرد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


31. واژه شکارچی ، نه تنها زیبا نیست که شرم آور و بسیار زشت است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


32. به خانه ها و فروشگاه هایی که در آنها ، لاشه خشک شده جانوران و یا پوست کنده شده آنها گذاشته شده است ، پا نگذارید. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی

 


حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ


33. شکارچیان جانوران را ، از سرزمینمان بیرون بریزیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


34. پارک ها و جنگل های ما ، باید پر باشد از جانوران زیبا همانند آهو ، گوزن ، کبک ، بلدرچین و ... باید زندگی به زیستگاه ما باز گردد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


35. زمین بسیار کوچک است ، آن را باید از توفان زباله نجات داد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


36. از روستاها تا شهرها ، همه جا ، نیاز به وجود "سازمان های مردم نهاد زیست محیطی" هست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


37. زیستگاهای گیاهی و جانوری ، ثروت و دارایی بسیار با ارزش ملی است ، ارزش نگهداری از آنها ، کمتر از نگهبانی "بانک مرکزی" نیست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


38. به کودکان خویش ، دوستی با طبیعت را بیاموزیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


39. همه ما آدمیان ، در برابر زیستگاه خویش مسئولیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


40. همان گونه که با آدمیان مهربان هستیم ، به زمین و آب و هوا نیز مهر بورزیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


41. در کوهستان ، ارزش دستان مهرآمیز آدمیان را ، براستی می توان فهمید. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی

 
42. خودخواه ترین آدمیان ، در کوهستان ، دوستی و مهر را ، با جان و دل پذیرا می شوند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


43. کوهستان ، نهیب مهر است و دوستی. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی

برچسب ها :  سخنان حکیمانه و زیبا , سخن های حکیمانه , جملات بزرگان در مورد مادر , کلمات حکیمانه , حکیمانه , گفته های زیبا , جملات حکیمانه از بزرگان , بانک سخنان بزرگان , حکیم ارد بزرگ، ارد بزرگ، اردبزرگ، فلسفه ارد بزرگ، سخنان بزرگترین فیلسوف جهان، حکیم اردبزرگ، جملات ارد بزرگ، سخنان ارد بزرگ، سخنان حکیم ارد بزرگ، سخنان زیبای ارد بزرگ , مجتبی شرکاء ، مجتبی شرکا ، جملات حسین پناهی، سخنان حسین پناهی، سخنان جالب حسین پناهی، حسین پناهی، حسین پناهی سخنان، حسین پناهی جملات، جملات زیبای حسین پناهی، جملاتی از حسین پناهی، سخنانی از حسین پناهی، HOSIN PANAHI  , سخنان بزرگان، جملات بزرگان، سخنان ناب، جملات زیبا، جملات عاشقانه، ارد شرکاء ، ارود بزرگ ، حکیم ارود بزرگ ، حکیم اورود بزرگ ، سخنان عاشقانه، جملات جالب، جملات دانشمندان، سخنان آموزنده، جملات حکیمانه