دیوار مهربانی رفته رفته در همه جا شکل می گیرد  چاپ

تاریخ : چهارشنبه 7 بهمن 1394 در ساعت 14:23

اینبار جاده ابریشم ، چین را به انگلستان وصل نمی کند . این دیوار مهربانی حکیم ارد بزرگ است که اینبار از شرق آسیا تا غرب اروپا امتداد یافته است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا : (( کمپین دیوار مهربانی بر اساس ایده بسیار جالب حکیم ارد بزرگ (از بزرگترین فلاسفه حال حاضر جهان) شکل گرفت. حکیم ارد بزرگ در سال 1390 در اینباره گفته بودند : (دیوار های سرزمینم ایران، باید رنگ مهر و مهربانی بر خود بگیرند. ایرانیان همواره در جهان پرچمدار مهر و مهربانی بوده اند... آنهایی که مهر ورزیده اند، جاودانه شده اند... و چه زیباست فصل رویش مهر و دوستی... دیوارهای ایران شهرمان را با مهر پرشکوفه کنیم و آنچه داریم را بر آن بیاویزیم و به هم ببخشیم ... این گام کوچک امروز ما ، یادگاری باشکوه خواهد بود برای فرزندانمان و دودمانهای پسین، از مردم مهرورز زمانه ما ... همدیگر را عاشقانه دوست بداریم که سفر زندگی کوتاه است ...) چهار سال از ارایه این ایده ارزنده گذشت تا در پاییز و زمستان 1394 افکار عمومی کشورمان نسبت به آن واکنش مثبت نشان دادند و جهانیان را با ایجاد دیوارهای مهربانی آنهم بشکلی گسترده شگفت زده نمودند .))


 دیوار مهربانی . حکیم ارد بزرگ . طراح دیوار مهربانی . دیوار مهربانی از کجا شروع شد . دیوار مهربانی در کجا آغاز شد . دیوار مهربانی چیست . دیوار مهربانی از کدام شهر شروع شد . دیوار مهربانی ابتکار کیست . دیوار مهربانی از چه زمانی آغاز شد . دیوار مهربانی را چطور درست کنیم . دیوار مهربانی ارد بزرگ . موسس دیوار مهربانی . مجتبی شرکا . دیوارمهربانی . دیوارمهربانی ارود بزرگ . دیوارهای مهربانی  . دیوارهای مهربانی ایده کیست . دیوارهای مهربانی از کجا شروع شدند . دیوارهای مهربانی توسط چه کسی ساخته شد . دیوار مهربانی شهر من . آدرس دیوار مهربانی . آدرس دیوارهای مهربانی . ایستگاه مهربانی . آدرس ایستگاه های مهربانی . ایستگاه مهربانی ایده کیست. ایستگاه مهربانی را چه کسی درست کرد . ایده ایستگاه مهربانی از کیست . ایستگاه مهربانی کی شروع شد . ایستگاه مهربانی چطور درست شد و دیوار مهربانی و ایستگاه مهربانی . دیوار و ایستگاه مهربانی . ایستگاه و دیوار مهربانی . موسس ایستگاه مهربانی . کلبه مهربانی . کتاب مهربانی . دیوار سبز .دیوارهای سبز . ایستگاه های مهربانی

ایده "دیوار مهربانی" حکیم ارد بزرگ در کشور چین


 دیوار مهربانی . حکیم ارد بزرگ . طراح دیوار مهربانی . دیوار مهربانی از کجا شروع شد . دیوار مهربانی در کجا آغاز شد . دیوار مهربانی چیست . دیوار مهربانی از کدام شهر شروع شد . دیوار مهربانی ابتکار کیست . دیوار مهربانی از چه زمانی آغاز شد . دیوار مهربانی را چطور درست کنیم . دیوار مهربانی ارد بزرگ . موسس دیوار مهربانی . مجتبی شرکا . دیوارمهربانی . دیوارمهربانی ارود بزرگ . دیوارهای مهربانی  . دیوارهای مهربانی ایده کیست . دیوارهای مهربانی از کجا شروع شدند . دیوارهای مهربانی توسط چه کسی ساخته شد . دیوار مهربانی شهر من . آدرس دیوار مهربانی . آدرس دیوارهای مهربانی . ایستگاه مهربانی . آدرس ایستگاه های مهربانی . ایستگاه مهربانی ایده کیست. ایستگاه مهربانی را چه کسی درست کرد . ایده ایستگاه مهربانی از کیست . ایستگاه مهربانی کی شروع شد . ایستگاه مهربانی چطور درست شد و دیوار مهربانی و ایستگاه مهربانی . دیوار و ایستگاه مهربانی . ایستگاه و دیوار مهربانی . موسس ایستگاه مهربانی . کلبه مهربانی . کتاب مهربانی . دیوار سبز .دیوارهای سبز . ایستگاه های مهربانی

ایده "دیوار مهربانی" حکیم ارد بزرگ در کشور انگلیس (برای اهداء کتاب)


 دیوار مهربانی . حکیم ارد بزرگ . طراح دیوار مهربانی . دیوار مهربانی از کجا شروع شد . دیوار مهربانی در کجا آغاز شد . دیوار مهربانی چیست . دیوار مهربانی از کدام شهر شروع شد . دیوار مهربانی ابتکار کیست . دیوار مهربانی از چه زمانی آغاز شد . دیوار مهربانی را چطور درست کنیم . دیوار مهربانی ارد بزرگ . موسس دیوار مهربانی . مجتبی شرکا . دیوارمهربانی . دیوارمهربانی ارود بزرگ . دیوارهای مهربانی  . دیوارهای مهربانی ایده کیست . دیوارهای مهربانی از کجا شروع شدند . دیوارهای مهربانی توسط چه کسی ساخته شد . دیوار مهربانی شهر من . آدرس دیوار مهربانی . آدرس دیوارهای مهربانی . ایستگاه مهربانی . آدرس ایستگاه های مهربانی . ایستگاه مهربانی ایده کیست. ایستگاه مهربانی را چه کسی درست کرد . ایده ایستگاه مهربانی از کیست . ایستگاه مهربانی کی شروع شد . ایستگاه مهربانی چطور درست شد و دیوار مهربانی و ایستگاه مهربانی . دیوار و ایستگاه مهربانی . ایستگاه و دیوار مهربانی . موسس ایستگاه مهربانی . کلبه مهربانی . کتاب مهربانی . دیوار سبز .دیوارهای سبز . ایستگاه های مهربانی

ایده "دیوار مهربانی" حکیم ارد بزرگ در کشور پاکستان


 دیوار مهربانی . حکیم ارد بزرگ . طراح دیوار مهربانی . دیوار مهربانی از کجا شروع شد . دیوار مهربانی در کجا آغاز شد . دیوار مهربانی چیست . دیوار مهربانی از کدام شهر شروع شد . دیوار مهربانی ابتکار کیست . دیوار مهربانی از چه زمانی آغاز شد . دیوار مهربانی را چطور درست کنیم . دیوار مهربانی ارد بزرگ . موسس دیوار مهربانی . مجتبی شرکا . دیوارمهربانی . دیوارمهربانی ارود بزرگ . دیوارهای مهربانی  . دیوارهای مهربانی ایده کیست . دیوارهای مهربانی از کجا شروع شدند . دیوارهای مهربانی توسط چه کسی ساخته شد . دیوار مهربانی شهر من . آدرس دیوار مهربانی . آدرس دیوارهای مهربانی . ایستگاه مهربانی . آدرس ایستگاه های مهربانی . ایستگاه مهربانی ایده کیست. ایستگاه مهربانی را چه کسی درست کرد . ایده ایستگاه مهربانی از کیست . ایستگاه مهربانی کی شروع شد . ایستگاه مهربانی چطور درست شد و دیوار مهربانی و ایستگاه مهربانی . دیوار و ایستگاه مهربانی . ایستگاه و دیوار مهربانی . موسس ایستگاه مهربانی . کلبه مهربانی . کتاب مهربانی . دیوار سبز .دیوارهای سبز . ایستگاه های مهربانی

ایده "دیوار مهربانی" حکیم ارد بزرگ در کشور ترکیه


 دیوار مهربانی . حکیم ارد بزرگ . طراح دیوار مهربانی . دیوار مهربانی از کجا شروع شد . دیوار مهربانی در کجا آغاز شد . دیوار مهربانی چیست . دیوار مهربانی از کدام شهر شروع شد . دیوار مهربانی ابتکار کیست . دیوار مهربانی از چه زمانی آغاز شد . دیوار مهربانی را چطور درست کنیم . دیوار مهربانی ارد بزرگ . موسس دیوار مهربانی . مجتبی شرکا . دیوارمهربانی . دیوارمهربانی ارود بزرگ . دیوارهای مهربانی  . دیوارهای مهربانی ایده کیست . دیوارهای مهربانی از کجا شروع شدند . دیوارهای مهربانی توسط چه کسی ساخته شد . دیوار مهربانی شهر من . آدرس دیوار مهربانی . آدرس دیوارهای مهربانی . ایستگاه مهربانی . آدرس ایستگاه های مهربانی . ایستگاه مهربانی ایده کیست. ایستگاه مهربانی را چه کسی درست کرد . ایده ایستگاه مهربانی از کیست . ایستگاه مهربانی کی شروع شد . ایستگاه مهربانی چطور درست شد و دیوار مهربانی و ایستگاه مهربانی . دیوار و ایستگاه مهربانی . ایستگاه و دیوار مهربانی . موسس ایستگاه مهربانی . کلبه مهربانی . کتاب مهربانی . دیوار سبز .دیوارهای سبز . ایستگاه های مهربانی

ایده "دیوار مهربانی" حکیم ارد بزرگ در کشورمان ایران


سیده مریم حسینی می نویسد:

آیا می دانستید دیوارهای مهربانی بر اساس پندهای حکیم ارد بزرگ شکل گرفت ؟
فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ در سال 1390 یعنی چهار سال پیش فرمودند :


* دیوار های سرزمینم ایران، باید رنگ مهر و مهربانی بر خود بگیرند.

* ایرانیان همواره در جهان پرچمدار مهر و مهربانی بوده اند... آنهایی که مهر ورزیده اند، جاودانه شده اند... و چه زیباست فصل رویش مهر و دوستی... دیوارهای ایران شهرمان را با مهر پرشکوفه کنیم و آنچه داریم را بر آن بیاویزیم و به هم ببخشیم ... این گام کوچک امروز ما ، یادگاری باشکوه خواهد بود برای فرزندانمان و دودمانهای پسین، از مردم مهرورز زمانه ما ... همدیگر را عاشقانه دوست بداریم که سفر زندگی کوتاه است ...

و اکنون پس از چهار سال این سخنان تبدیل به موجی انساندوستانه شده است، تقریبا در همه شهر های کشورمان و روستاهای بزرگ دیوارهای مهربانی بوسیله جوانان و افراد نیکوکار ایجاد شده است و اخبار آن را بزرگترین بنگاه های خبری جهان منتشر ساخته اند.
به تازگی ایده دیوار مهربانی فیلسوف شهیر کشورمان حکیم ارد بزرگ جلوه های جدیدتری هم یافته است با نام های "ایستگاه مهربانی" ، "یخچال مهربانی" ، "باغچه مهربانی" ، "کتاب مهربانی" و...

http://s7.picofile.com/file/8233274392/Walls_of_Kindness.jpg


 

نخستین زمزمه های ایجاد دیوار مهربانی را در آدرس زیر ببینید :

http://hekmat.dust.tv/t225-topic

 


برچسب‌ها: دیوار مهربانی حکیم ارد بزرگ, ایستگاه مهربانی حکیم ارد بزرگ, دیوارمهربانی, موسس دیوار مهربانی کیست, ایده دیوار مهربانی از کجا شکل گرفتدیوار مهربانی تهران . دیوار مهربانی لامرد . دیوار مهربانی در علی ابادکتول . ابتکاردیوارمهربانی ازکیست . دیوار مهربانی چگونه شروع شد؟ . ایده دیوار مهربانی . فلسفه ایران باستان . آدرس دیوار مهربانی اهواز . دیوار مهربانی تهران . دیوار مهربانی جیرفت . بیر محمود ایزه شورتنک . باغچه مهربانی سنقر . دیوار مهربانی چیست ؟ . سایت nd,hv livfhkd . hdni nd,hv livfhkd . دیوار مهربانی کجاست ؟ .دیوار مهربانی چگونه شکل گرفت . اولین دیوار مهربانی کجا درست شد . اولین باری که دیوار مهربانی مطرح شد . طراح دیوار مهربانی کیست ؟ . طراحی دیوار مهربانی . طرح دیوار مهربانی . دیوار مهربانی از کجا آغاز شد . بانی دیوار مهربانی . دیوار مهربانی چگونه مطرح شد . درباره دیوار مهربانی . چگونگی شکل گیری دیوار مهربانی . درباره ایستگاه مهربانی .  ایستگاه مهربانی از کی شروع شد .  اندیشه دیوار مهربانی از کیست . دیوار مهربانی را بشناسیم . دیوار مهربانی از کیه . دیوار مهربانی چیه . شعار دیوار مهربانی . نیاز داری بردار ، نیاز نداری بزار . نیاز نداری بگذار ، نیاز داری بردار . نیاز داری بپوش ، نیاز نداری بپوشان . اقدام جالب دیوار مهربانی . درباره دیوارهای مهربانی . دیوارهای مهربانی . کتاب سرخ نوشته . بزرگترین فیلسوف دنیای اسلام . دانلود عکس فنجون و کتاب . جملات فیلسوفی امید . دانلود کتاب سرخ از ارگ . سخنان فیلسوفان . اهنگ مهربانی حکیم ارد بزرگ .  عکس دیوار مهربانی . تصاویر دیوار مهربانی . عکس و شعار دیوار مهربانی . انعکاس دیوار مهربانی . در مورد دیوار مهربانی . طراح دیوار مهربانی . موسس اولین دیوار مهربانی کیست . ارود بزرگ  . زندگی نامه حکیم ارد بزرگ . jomlat bozorg  . hakim orod bozorg . ارد بزرگ . محل و سال تولد حکیم ارد بزرگ . ارد کیست . آثار بزر . اردکیست . ‌نام حکیم چیست . زندگینامه حکیم ارد بزرگ . حکیم های بزرگ . زندگینامه حکیم ارد بزرگ . بزرگ شیروان . بیوگرافی ارد بزرگ . بیوگرافی اردبزرگ . بیوگرافی حکیم ارد بزرگ . زندگی نامه کوچک بزرگان تایبادی . سوغات کجاست . آنکه مهربان نیست . سهراب سپهری و حکیم ارد بزرگ . آدرس دیوار مهربانی در تهران . ادرس دیوارمهربانی دراردبیل . آدرس دیوار مهربان اردبیل . دیوار شهرکرد . آدرس دیوار مهربانی در بندر ماشهر . دیوار مهربانی جاجرم . آدرس دیوارمهربانی در اهواز . آدرس افراد نیکو کار دزفول . دیوار مهربانی بجنورد . دیوار مهربانی تکاب . دیوار مهربانی تالش . موسس اولین دیوار مهربانی کیست . آدرس دیوار مهربانی در بابل . اادرس دیوار مهربانی بهشهر. ادیوارمهربانی چگونه دیواری است ؟. اادرس دیوار مهربانی در مطهری. ادیوار مهربانی لامرد. اپیام وهدفدیوار مهربانی. اتلگرام. دیوار مهربانی. اایده ی دیوارمهربانی ازکیست?. اادرس دیوا ر مهربون تهران. ادیوار محبت در بهشهر. ادیوار مهربونی از کجا شروع شد. ادیوار مهربانی یا حقارت. ادیوار مهربانی در خیابان شوش تهران. اایده دیوار مهربانی. اادرس دیوار مهربانی. اادرس دیوار مهربانی کرمان کجاست؟. اجمله دیوار مهربانی ارد بزرگ. اادرس دیوار مهربانی تهران. اایده ی دیوار مهربانی از کی بود. اچگونه دیوار مهربانی بسازیم. اادرس دیوارمهربانی ابادان . ادرس دیوارمهربانی درشهرقدس . دیوار بر چسب دیوار مهرانی کیست . دیوار مهربانی تهران . ایده دیوار مهربانی . آدرس دیوار مهربانی تهران . دیوار مهربانی در ایذه . ایده دیوار مهربانی از کجا شروع شد . دیوار های مهربانی در نیشابور . ادرس دیوار مهربانی بوشهر . آدرسهای دیوارهای مهربانی تهران . ایده برچسب دیوار مهربانی . چگونه دیوار مهربانی درست کنیم  . آدرس دیوار مهربانی کرمان . دیوارمهربان ابادان . آدرس.دیوارمهربانی . دیوار مهربانی در شهرکرد . ادرس دیوار مهربانی در غرب تهران . دیوار مهربانی جیرفت . ادرس دیوار مهربانی در تهران . ایده ی دیوار مهربانی از کیست؟ . آدرس دیوارمهربانی بروجرد . ادرس دیوار مهربانی بابل . آدرس دیوارهای مهربانی تهران . ادرس دیوارمهربانی . موسس دیوار مهربانی در ایران


نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیکی :
وب / وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد