فرگرد راستی و ناراستی - از "ارد حکیم" فیلسوف ایرانی  چاپ

تاریخ : شنبه 30 خرداد 1394 در ساعت 02:57

7- فرگرد راستی و ناراستی1. پیش از آنکه ناراستی ، در درون ما شکافی هولناک پدید آورد ، راستی جوییم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


2. رَد راستی ، رَد خویشتن است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


3. رسواترین آدمها ، فریبکارانند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


4. تنها مبارزه با ناراستی ها ، به ما ارزش می دهد ، وارون بر این ، همزیستی با تباهی ، سرافکندگی در پی دارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


5. ناراستی هایمان را بپذیریم ، چرا که بهانه آوردن ، آنها را دو چندان سنگین می کند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


6. هیچگاه ، از راستی و درستی خویش آزرده مباش ، چرا که در انتهای هر رویداد ، پیروزی از آن توست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی 


7. در سرزمینی که کار و آرمان بزرگ هست ، دوستی های نابهنجار دختر و پسر گل نمی کند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


8. آنگاه که نمی دانم چه می گویم، چیزی جز راستی، بر زبانم جاری نیست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی

 
9. برای رستگاری ، همواره نگاهت به راستی باشد و درستی. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


10. کژی و ناراستی ، شکاف و رخنه گاه دیو خواهد شد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


11. آنکه ناراستی پیشه نموده ، خموشی دیگران هم برایش ترسناک است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


12. خشم و زور ، تنها ابزار ناراستی برای ماندن است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


13. آدمیان ترسو و ناکارآمد ، خود را در دنیای صوفیانه ، پیروز می بینند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


14. به آینده سرزمینی که جوانانش ، دارای اندیشه صوفیگری و گوشه گیری هستند ، امیدی نیست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


15. پوزش خواستن از پس کار ناشایست ، بسیار زیباست و نشان پختگی روان. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


16. رسیدن به راستی و درستی ، چندان سخت و پیچیده نیست ، چه خوب است ، کمی به سرشت و منش کودکی برگردیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


17. فریبکاران ، همه بستگان و یاران خویش را از دست می دهند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


18. خردورزی ، آدمیان را پاک خواهد نمود. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


19. آنانیکه تنها به خود می اندیشند ، براستی بزهکارند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


20. بدبخت کسی است ، که نمی تواند ناراستی خویش را درست کند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


21. خوارترین کارفرما ، کسی است که با ندادن و یا کم کردن دستمزد زیر دست خویش ،ناراستی پیشه نموده و فرمانروایی می کند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی

 


حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ22. فرودستان ، در بهترین هنگامه هم ، بهانه های فراوان برای ناراستی های خود و انجام ندادن کارهایشان دارند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


23. مردانی که همواره از جایگاه و هنجار زنان پشتیبانی می کنند ، خود بیشتر از دیگران به نهاد زن می تازند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


24. آدمیانی که با دیگران رو راست نیستند ، با خود نیز ، بدین گونه اند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


25. اگر دیگران را به زیباترین نام ها بخوانیم، چیزی از ارزشمان نمی کاهد ، مهم آنست که ما او را دلگرم ساخته ایم، آنگونه باشد که ما می گوییم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


26. پشتیبانی از حقوق دیگران ، پشتیبانی از حقوق خود ماست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


27. آدمها را آنگونه بخواهیم که هستند ، نه آنگونه که می خواهیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


28. امنیت بزهکار ، یکی از علل رشد فساد است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


29. به هر اندازه دیگران را گرامی بداریم ، بزرگی و مهر آنها را بدست آورده ایم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


30. آنکه دیگران را ابزار پرش خویش می سازد ، خیلی زود تنها خواهد شد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


31. تنها با از خودگذشتگی برای دیگران ، می توان جاودانه شد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


32. نگارنده و سخنگویی که دیگران را کوچک و خوار می نامد ، خود چیزی برای نمایش و بروز ندارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


33. ناتوان ترین آدمیان ، آنانی هستند که نیروی بدنی خویش را به رخ دیگران می کشند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


34. اگر می خواهی بزرگ شوی ، از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


35. کسی که فریفته نگاهی می گردد ، توان رها نمودن دیگران را ندارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


36. خوار نمودن هر آیین و نژادی ، به کوچک شدن خود ما خواهد انجامید. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


37. تنها کسی که دلیل خواری همیشگی ما می شود ، خود ما هستیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


38. سرچشمه خوار نمودن دیگران ، بی شرمی و بی ادبی است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


39. با نگاه پست ، مهرانگیزترین کارها را هم می توان ننگ شمرد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


40. اگر از خودخواهی کسی به تنگ آمده ای ، او را خوار مساز ، بهترین راه آن است که چند روزی رهایش کنی. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


41. آنکه پوزش نمی داند چیست ، دوست خوبی نیست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


42. پشیمانی ، اولین گام برای پوزش است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


43. کسی که گذشت و بخشش در درونش نیست ، تنها نام آدم را بر خود دارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


44. تا هنگامی که از برتری خویش سخن می گویی ، دیده نمی شوی. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


45. کین خواهی از خاندان یک بدکار ، تنها نشان ترس است ، نه نیروی آدمهای فرهمند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


46. آنکه با آدمهای گستاخ گفتگو می کند ، دیر و یا زود به گناه آنها گرفتار آید. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


47. برای آنکه به فرودستی گرفتار نشوی ، دست گیر آدمیان شو. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


48. سرنگونی ، با آدمهای شتابنده و عجول زاده می شود. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


49. نفرین به دلی که آه ستمدیدگان را نمی شنود ، و دست گیر آدمیان نمی شود. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


50. از آه و نفرین بزرگان و ریش سپیدان ، باید ترسید. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


51. آنکه می دزدد ، نفرین و خواری ابدی برای خود به ارمغان می آورد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


52. خبرچینی ، رسوایی در پی دارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


53. چه نشانی از بد اندیش بجاست ؟ هیچ. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


54. بد اندیشان و بد کرداران ، خیلی زود ، در آتش افکار و کردار نادرستشان ، خواهند سوخت. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


55. از پس پشیمانی ، می توان راههای تازه ای را برای نجات یافت. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


56. پشیمانی که ما را به راه راست نکشاند ، هیچ ارزشی ندارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


57. بدکار ، نخستین و آخرین مردار کردار خویش است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


58. ارمغان کُرنش در برابر نادان ، سختی دو چندان است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


59. دیدن روشنفکران خودفروخته، چندش آورتر از دیدن زنان بدکاره است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی

 


حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ


60. برای سرزمینی که روشنفکرش ، همواره سخن فرمانروایان زیاده خواه را ، آیینه وار تکرار می کند ، باید گریست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


61. فریبکار و بد اندیش ، هیچ پایگاهی نخواهد داشت ، آخرین و ترسناکترین آموزه اش تنهاییست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


62. بدگویی ، رسوایی در پی دارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


63. کسی که بدگویی می کند ، خواری را به جان می خرد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


64. اگر دوستت ، آدمی نادان و خبرچین باشد ، خیلی زود ، اسیر وهم و سیاهی دل می شوی. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


65. تصوف ، عرفان های هندی و بودیسم ، سرشتی هولناک دارند ، آنها از ما ، تکه گوشت هایی ناکارا و ناتوان می سازند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


66. تنها پشیمانی را باید بخشید که بر ناراستی خود آگاه شده ، و آن را بر زبان جاری می سازد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


67. با فریب ، شاید بتوان چیزی بدست آورد ، اما این دستاورد ، مایه تباهی آدمی خواهد بود. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


68. فریب آدمیان ، پستی هولناک در پی دارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


69. بدگویی از دیگران هنر نیست ، یاد بگیریم که خود ، درستکردار و انسان باشیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


70. کسانی که انسانیت را به زیر پا نهاده اند، بی شک در آغوش پستی و رذالت ، فرو افتاده اند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


71. بسیاری از آدمیان ، اسیر واژگان بد خویش هستند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


72. واژگان خویش را آرام و شمرده بیان کنیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


73. درباره دیگران ، زود داوری نکنیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


74. آدم های کوچک ، باور خویش را بهترین اندیشه می دانند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


75. آدم بزرگ به راستی ، خویش را باور دارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


76. در پس هر سخن بزرگان ، هزار اندیشه و نکته نهفته هست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


77. آدم کوچک ، بیش از حق خود می خواهد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


78. بهترین آدمیان ، آنانی هستند که گوهر مهربانی درونشان همواره جلوه گر است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


79. آدمیان با یکدیگر یکی نیستند ، زنان و مردان ، هر یک بگونه ایی می اندیشند ، یکی دانستن آدمیان درست نیست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


80. کسانی که احساسات دیگران را به ریشخند می گیرند ، جنایتکارند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


81. کسانی که پیوسته از دشمن خویش یاد می کنند ، نادانسته ، او را بزرگ و بزرگتر می کنند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


82. دشمنی ، به آدمی این زمان را می دهد که توانایی های خویش را باز شناسد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


83. دشمن ! دشمن است ، فریب زبان چرب او را مخور. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


84. بهترین سپر در برابر دشمنان ، خرد و اندیشه است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


85. بدخواهان را با فراموشی و دوری ، نابود کن. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


86. ستیزه جویان ، کشته اندیشه های پلید خویش خواهند شد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


87. بسیاری از ستیزها ، برآیند دردها و گریه های دوران خردسالی است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


88. برای نزدیکی و همگرایی خاندان خویش ، باید دستگیر یکدیگر شویم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


89. مرد دلیر بهنگام ستیز و نبرد ، رایزنی و مشورت با ریش سپیدان را فراموش نمی کند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی 


90. همواره برای پاسخگویی به یورش دشمنان سرزمین خویش ، آماده باشیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


91. بدخو ، زندگی اش کوتاه است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


92. آنکه همسایه مرگ است ، از چیزی نمی هراسد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


93. بسیاری از جنگ ها ، بازتاب نا آگاهی است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


94. نرمدلی و نرمش از آدمیست و سنگدلی و سختسری ، خوی اهریمن. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


95. آنکه شکوه خرد و اندیشه را دید ، هیچگاه گردن کشی پیشه نکرد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


96. زورگو ، خواب پریشان بسیار می بیند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


97. چه بسیار گردن کشانی ، که به آنی ، دچار زبونی شدند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


98. آدم بزرگ ، زورگو نمی گردد ، آدم کوچک است که پلید و دیو کردار می شود. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


99. گردن کشان ، خیلی زود ، برده آدمهای بد کردار می گردند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


100. آدمیان خونریز ، از همه ترسوتر هستند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


101. نزدیک شدن به آدمهای بی خرد ، تاوانی دهشتناک دارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


102. سازش بر روی داشته های به یغما رفته ما ، به نام آشتی جویی و دوستی ، از نادانی است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


103. چه بسیار آدمیان نادانی که مهربانی شایستگان را ، بر نمی تابند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


104. ره آورد گفتگو با نادان ، دو چیز است : نخست ، از دست دادن بخشی از زندگی ، و دیگری ، گرفتار شدن در گمان پوچ و بی ارزش. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


105. نادانی ، خودخواهی به بار می آورد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


106. نادان همیشه از آز و فزون خواهی خویش ، خسته است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


107. شمشیر نادان هایی که در برابر خردمندان می ایستند ، خودسری است و خودستایی. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


108. فریادهای درونمان ، به ما می گویند که تا چه اندازه ، از خویشتن خویش دوریم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


109. فریادرس پاکزاد است ، او گوشش پیشتر تیز شده و آماده کمک رسانی است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


110. خاموشی بیشه نبرد ، فریادها در سینه دارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


111. کسانی که سازنده و درمانگر هستند ، کارشان را با فریاد و غوغا پیش نمی برند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


112. فریادهای دردناک و ستمدیده ، شمشیرهاییست که هر آن ، به گونه ای بر روان ستمگران فرود می آیند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


113. بدهکار ، فر و جایگاه خویش را به بازی گرفته است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


114. ریشه آدم های سست بنیاد ، همانند نی های مرداب ، لرزان است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی
برچسب ها : سخنان آموزنده فلاسفه ، فلاسفه پند های زیبا , فلاسفه بزرگ ، فلاسفه غرب ، فلاسفه ایرانی ، فلاسفه یونان ، سخنان حکیمانه بزرگان , گفتار نیک , سخنان زیبای بزرگان , پند و اندرز بزرگان , سخنان پند آموز بزرگان , سخنان زیبای فلاسفه , جملات ناب بزرگان , گفته های بزرگان , اس ام اس فلسفی , پیامک جدید , جملات زیبا  , اس ام اس , اس ام اس عاشقانه , جملات آموزنده , پیامک , مطالب خواندنی , سایت شیران شیروان ، وبلاگ شیران شیروان ، سخنان بزرگ شیروان ،  اس ام اس حکیمانه , اس ام اس زیبا , پیامک زیبا , اس فلسفی , sms جدید , جملات قصار بزرگان , سخنانه حکیمانه


نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیکی :
وب / وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد