فرگرد آرمان - از "ارد حکیم" فیلسوف ایرانی  چاپ

تاریخ : شنبه 30 خرداد 1394 در ساعت 02:48

8- فرگرد آرمان1. آدمهای ماندگار ، تنها به آرمان می اندیشند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


2. مردمان توانمند ، در میان جشن و بزم نیستند . آنها هر دم ، به آرمانی بزرگتر می اندیشند و برای رسیدن به آن ، در حال پیکارند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


3. میندیش که دیگران ، تو را به آرمانت خواهند رساند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی
 

4. پیش نیاز رسیدن به دلیری و بی باکی ، یافتن آرمان و خواسته ای هویداست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی

 
5. آدمی آنگاه از همه توان و نیروی خویش برای کاری بهره می گیرد که در آن ، آرزو و باورهای درونی خویش را ببیند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


6. مهم نیست تا چه اندازه رشد کرده ایم ، مهم این است که ، از آرمان هایمان دور نشده باشیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


7. آرمان آدمهای کارآمد ، پیدا نمودن راهی مناسب ، برای ساختن ایده هاست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


8. آنکه در بیراهه گام بر می دارد ، آرمان خویش را گم کرده است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


9. به جای خود کم بینی و آرمان گریزی ، پای در راه نهیم ، که این تنها درمانگر دردهای زندگی است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


10. اگر آرمان برایمان هویدا باشد ، ابزارهای رسیدن به آن را خیلی زود خواهیم یافت. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


11. آرمان ما ، باید دارای شور و برانگیختگی باشد ، تا آدمی را به جنبش و تکاپو وادارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


12. یادآوری آرمان ها ، از بیراهه روی بازمان می دارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


13. آرمان را نباید فراموش ساخت ، اما می توان هر دم ، به روشی بهتر برای رسیدن به آن اندیشید. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


14. هیچ گاه از داشتن دشمن نترس ، از انجام ندادن درست آرمان های خویش بترس. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


15. میان گام نخست و آرمان ، بازه ای نیست ، آنچه داریم ، اندازه نیروی کنونی ماست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


16. کمر راه هم ، در برابر آرمان خواهی برآزندگان خواهد شکست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


17. آدمهای آرمانگرا ، هنگامیکه به نادرست بودن آرزویی پی می برند ، همان دم رهایش می کنند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


18. اندیشه های فراگیر مردمی ، همیشگی نیست ، زیرا همواره دستخوش دگرگونی به دست جوانان پس از خود است ، با آمدن جوانان ، به آرامی آرمان های نو پدید می آید ، و اگر آرمان گذشتگان نتواند خود را بازسازی کند ، ناگریز نابود می گردد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


19. هنگام گام برداشتن به سوی آرمان های بزرگ ، تنها به توانایی های خود اندیشه کن. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


20. همیشه در پی سرنوشتی بهتر برای خود باش ، توان آدمی را پایانی نیست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


21. آرمان ما نباید زندگی دیگران را نابود سازد ، آرمانی ارزشمند است ، که بهروزی همگان را در پی داشته باشد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


22. آدم های آرمانگرا ، نیکروز هستند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


23. آنکه آرمانش را ساده و باز نموده ، کمتر دچار سر در گمی می گردد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


24. زمانی می توانید کسی را از راهی بازدارید ، که در آغاز ، آرمانش را دگرگون ساخته باشید. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


25. اندکی از آدمیان ، تنها به آرمان می اندیشند ، و بسیار کسان که آرمانشان تنها ، خانه نشین نمودن همان گروه کوچک است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


26. برنامه داشتن ، ویژگی آدمهای کارآمد است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


27. گیتی دارای ساختاری سازمان یافته است ، این ساختار به آن پویایی بخشیده ، و برآیندی شگرف در پی داشته است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


28. اگر آرمان زندگی خویش را بدانیم ، هر دم از خانه این و آن ، سر در نمی آوریم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


29. در دوران زندگی ، تنها زمان هایی برایمان ارزشمند است ، که آرمانی را پیگیری می کنیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


30. کسی که اندیشه اش ، بازیچه اخبار پراکنده و روزانه است ، هیچ گاه فرصت درست فکر کردن به آرمان زندگی خویش را ندارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


31. خوی آدمی ، همواره در پی دگرگونی و آرمانگرایی است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


32. بزرگترین کجرویها را زمانی انجام می دهیم ، که فکر می کنیم دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


33. برای رسیدن به آرمان ، باید از همه نیروهایمان بهره بگیریم ، هر بار که به در بسته ایی رسیدیم ، نباید خویشتن را سرزنش کنیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


34. گام بردار ، راه های تازه ، در آرزوی رسیدن قدم های ما هستند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


35. هنگامی که آرمان خویش را بیابیم ، خود به خود ، نا امیدی ها کنار می روند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


36. کوشش بی پایان برای رسیدن به یک آرمان پاک ، از آدمی ، چهره ماندگار می سازد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


37. سرآمد این جهانی شما هر چه بزرگتر باشد ، سرنوشت زیباتری در برابر شماست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


38. اگر بر ساماندهی نیروهای خویش ، توانا نباشیم ، دیگران سرنوشتمان را می سازند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


39. هیچ گاه برای آغاز دیر نیست ، همین بس که به خود بگوییم : اینبار ، کار ناتمام را به پایان می رسانم . حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


40. هیچ کس و هیچ چیز ، نمی تواند از پویندگی ما جلوگیری کند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی

 


حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ


41. هیچ فرازی ، در برابر آدم های پاکباخته ، توان ایستادگی ندارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


42. آدمهای فرهمند و خودباور ، بدنبال کف زدن دیگران نیستند ، آنها به شکوه و ارزش کار خود ، باور دارند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


43. هیچ آرزویی ، بدون پژوهش و تلاش ، به سرانجام نخواهد رسید. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


44. اگر برای رسیدن به آرزوهای خویش ، زور گویی پیشه کنیم ، پس از چندی ، کسانی را در برابرمان خواهیم دید ، که دیگر زورمان به آنها نمی رسد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


45. کسی که چند آرزوی درهم برهم دارد، به هیچ کدام از آنها نمی رسد ، مگر آنکه با ارزشترین آنها را برگزیند، و آن را آرمان نهایی خویش سازد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


46. به سادگی ، می توان آینده جوانان را از روی آرزوهایشان پی برد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


47. اندیشه های کوچک ، توان رسیدن به آرزوهای بزرگ را ندارند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


48. توان آدمیان را ، با آرزوهایشان می شود سنجید. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


49. مردمی که نگاه میهنی و آرزوهای خویش را به فراموشی سپرده اند ، همچون بیماران آسیب پذیرند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی

 


حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ


50. تنها کسانی از آرزوهای نیک جوانان واهمه دارند ، که بر جایگاه خویش بیمناکند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


51. هیچگاه آرزوهای جوانان را ، خوار و کوچک مپندارید. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی 

برچسب ها : فلاسفه ایرانی ، فلاسفه ایران ، فلاسفه تاریخ ایران ، فیلسوف ایرانی ، فیلسوفان تاریخ ، فیلسوفهای تاریخ ، سخنان فلاسفه ایران ، سخنان فلاسفه جهان ، سخنان فلاسفه بزرگ ، جملات فلاسفه بزرگ ، سخنان حکیم ارد بزرگ ( بزرگترین فیلسوف جهان ) , سخنان ناب , سخن بزرگان , جملات ناب , جملات زیبا , سخنان زیبا , سخنان قصار ,  پند و اندرز , سخن قصار , جملات بزرگان ,  نصایح , نصایح بزرگان , جملات قصار , سخنان بزرگان , جملات کوتاه , سخن ناب , سخنان ناب بزرگان , گفتار بزرگان , نصایح , حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف ایرانی , فرگرد توانایی از کتاب سرخ , جملات زیبای دانشمندان , حکیم ارد کبیر , مطالب خواندنی کوتاه , جملات جالب و زیبا از بزرگان , سخنان ناب بزرگان , اس سنگین , سخنان کوروش کبیر , سخنان ارد کبیر  , جملات قصار حکیم اردبزرگ , سخنان بزرگ شیروان , سخنان حکیم ارد بزرگ , گفتارود , گفته بودم زندگی زیباست , گفته های زیبا , گفتار نو , گفته های حکیم ارد بزرگ , جملات زیبای حکیم ارد بزرگ , سخنان زیبای بزرگان اندیشه , سخنان حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف جهان , حکیم بزرگ شیروان , سخنان ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف جهان , پیامک های حکیمانه , حکیم ارد بزرگ کتاب سرخ , سخنان ناب و زیبا
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیکی :
وب / وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد