فرگرد بزرگی - از "ارد حکیم" فیلسوف ایرانی  چاپ

تاریخ : شنبه 30 خرداد 1394 در ساعت 01:42


11- فرگرد بزرگی1. نامداری ، بی نیک نامی ، به پشیزی نمی ارزد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


2. تنها کسانی شایسته هستند ، که کار اشتباهی را دو بار انجام نمی دهند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


3. نامداری که خود را به خواری می افکند ، هزاران دل آویخته به دامان خویش را نیز به خاک می کشد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


4. نامداران ماندگار آنانی اند، که سرشتی نیکو و دلی سرشار از مهر دارند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


5. نامدار کهن ، پیشوا و راهبر دوران هاست ، سرشت او با آهنگ و خوی مردم سرزمین خویش ، هماهنگ است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


6. نامداران هیچ گاه ، خویش را گرفتار پاسخ به کج اندیشان نمی کنند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


7. خوشنامی ، بزرگترین فر هر آدمی است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


8. برآزندگان ، برای رفاه دیگران از خود گذشتگی می کنند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


9. برآزندگان ، شادی آفرین هستند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


10. برآزندگان گرما بخشند ، سخن و گفتار آنان ، راه روشن آیندگان است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


11. برآزندگان به گفتار کم ارزش ، زندگی خویش را نابود نمی کنند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


12. برآزندگان ، چشم در توانایی های خود دارند ، هیچ چیز نمی تواند ، آنان را از آرمانشان باز دارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


13. سخن برآزندگان ، آهنگ خیزش بیشتر است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


14. برآزنده از خود نمی گوید ، او زندگی آفرین است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


15. برآزندگان در پی دگرگونی و رستاخیزند ، بالندگی و شکوفایی ، در گذر از راه های نارفته است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


16. برآزندگان شادی را ، از بوته آتشدان پر اشک ، بیرون خواهند کشید. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


17. دارایی برآزندگان ، تنها دلی سرشار از امید است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


18. کمر راه هم ، در برابر آرمان برآزندگان خواهد شکست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


19. برآزندگان ، آزادی و میهن خویش را ستایش می کنند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی

 


حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ


20. پرهای خون آلود برآزندگان ، نما و نوای آزادی آیندگان است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


21. کجاست سینه کش کوهستان سرد و بلندی که ، گامهای برآزندگان را ، بر تن خویش به یادگار نداشته باشد ؟. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


22. برآزندگان دستی و دامنی برای کاشتن دارند ، تا کدامین فرزند میهن برچیند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


23. ویرانه کاخ های برآزندگان هم ، هزاران گهواره امید بر بستر خویش دارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


24. میهن دوستی ، هنر برآزندگان نیست که آرمان آنان است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


25. چه فریست زندگی را ، آنگاه که برآزندگان و اساطیر را نشناسی و بی ره توشه ایی پرواز کنی ؟. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


26. آزادگان میهن پرست ، در مرداب خودستایی فرو نمی روند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


27. پندار های پاک ، در دل و روان آزادگان آشیانه دارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


28. آزاده ، آدم گوشه نشین و رها از غم دیگران نیست ، او زندگی اش را به همگان ارزانی داشته ، و برای سرفرازی میهن کوشش می کند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


29. شایستگان ، آنانی هستند که آفریننده اند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


30. شایستگان ، بالندگی و شکوفایی خود را ، در نابودی چهره دیگران نمی بینند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


31. شایستگان ، با گذشت هستند و بخشنده. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


32. شایستگان چهره ایی گشاده دارند ، نگاهی مهربان ، دستی نوازشگر و نوایی پندآموز. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


33. شایستگان بردبارند و امیدوار. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


34. سالار دل ها بودن ، با ارزش تر از هر آرزویی است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


35. چه بیچاره اند مردمی که ، قهرمانشان بزدل است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


36. بیچاره مردمی که قهرمان ندارند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


37. چه نیک مردان و زنان برآزنده ایی که همچون باران می بارند ، برای شکوفا شدن اندیشه آیندگان . 


38. مردمی که ، نام نامداران و اساطیر خویش را پاک می کنند ، فرزندانشان را بی پناه ساخته اند ، فرزندان چنین دودمانی به نامداران کشورهای دیگر دل خواهند بست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


39. اندیشه و سخن نامداران و اساطیر زاینده است ، یاد آنان برای فرزندان سرزمین خویش ، شادی و امید به ارمغان می آورد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


40. نامداران و اساطیر کهن ، پایه ها و ستونهای فر و شکوفایی کشورند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


41. برای بالندگی و شکوفایی میهن ، در هر بخشی باید اسطوره و نامداری زنده و سرآمد داشته باشیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


42. بزرگان ، آزادیخواه و بردبار هستند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


43. زیاده روی در ستایش دیگر آدمیان، بردگی و نابودیمان را در پی دارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی

 


حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ44. مجلس مهستان در دودمان اشکانیان ، نشان از پیشتازی ایرانیان ، در مردمسالاری و دموکراسی دارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


45. بزرگان ، تخم مهر و آزادی می پراکنند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


46. شایستگان بیشتر زمان ها ، نیمه پر لیوان هر موضوعی را می بینند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


47. اساطیر ، شایسته گرامیداشت و بزرگداشت هستند ، اما نهایت نیستند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


48. کشورهای پیشرفته و یا در حال پیشرفت اساطیرشان زنده اند و کشورهای عقب افتاده ، اساطیرشان مرده و یا افسانه اند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


49. بزرگی تنها در خرد و اندیشه برتر و پیشرو ، هویدا می گردد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


50. بزرگی اندیشه حکیم خیام نیشابوری ، در چهارچوب واژگان نمی گنجد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


51. بیچاره سرزمینی که اساطیرش مرده اند ، و مردمش آنقدر واپسگرا شده اند که اساطیر زنده خود را ، قربانی نام مردگان می کنند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


52. بزرگان انتقامجو نیستند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


53. آزادیخواهان ، شایسته ترین اساطیر هر سرزمین هستند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


54. مردان و زنان کهن ، برآیند و پژواک پاکی و راستی هستند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی

 
55. بوی خوش زندگی ، در سخن زنان و مردان پاک نهاد جاریست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


56. مردان و زنان کهن ، در راه رسیدن به آرمان بزرگ ، یک آن هم نمی ایستند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


57 . نگاه مردان و زنان کهن ایستا نیست ، آنها دوران های آینده را نیز ، به خوبی می بینند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


58. مردان و زنان کهن ، با مهر ، همه زندگی خویش را به دیگران می بخشند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


59. مردان و زنان کهن ، با مهربانی در بین مردم سرزمین خویش ، همبستگی و دوستی می آفرینند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


60. رستاخیزهای مردمی ، بدون همراهی زنان دلیر ، ناممکن است چرا که زن ، پرچمدار وارستگی ، پاکی و از خودگذشتگی است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


61. مردان کهن ، مرزداران و پیشاهنگان ، شرف و امنیت هستند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


62. پشتکار ، گوهر مردان و زنان فرهمند است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


63. فداکاری زنان ، بسیار با ارزشتر از دلیری در مردان است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


64. بزرگی ، بی مهر و دوستی بدست نمی آید. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


65. آنانکه تیشه به ریشه بزرگان سرزمین خویش می زنند ، خود و فرزندانشان را بی پناه ساخته اند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی

 


حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ


66. نخستین گام بهره کشان کشورها ، در آغاز نابودی بزرگان آنهاست و سپس تاراج دارایی شان. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


67. در تباری که کهنسالی نیست ، آرامش به سختی پیدا می شود. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


68. شناخت ما از کرانه دریای هستی بزرگان ، تنها به اندازه میدان اندیشه ماست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


69. پیران جهان دیده ، همواره جوانان را به خروش و بیداری فرا می خوانند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


70. کهنسالان باید آگاهی بخش اندیشه جوانان باشند ، نه بازیگران زندگی آنان. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


71. دودمانی که بزرگانش خوار شده اند ، پیکره بی جانیست که خوراک پلیدان می شود. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


72. تنهایی ، برای جوان ارزشمند و برای پیر آزار دهنده است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


73. آدمهای بزرگ و اندیشمند ، بسیار اشک می ریزند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی

برچسب ها : فلاسفه ایرانی ، فیلسوف ایرانی ، فلاسفه جهان ، فلاسفه دنیا ، فیلسوف بزرگ ایرانی ، فلاسفه بزرگ دنیا ، فلاسفه معاصر ، فیلسوف معاصر ، فلاسفه معاصر ایران ، فلاسفه بزرگ معاصر ، ارد حکیم ، فیلسوف بزرگ جهان ، ارد بزرگ, اس ام اس فلسفی و سخنان قصار , اس ام اس فلسفی و حکیمانه , اس ام اس حکیمانه و فاز سنگین , اس ام اس فلسفی دی  , اس ام اس حکیمانه جدید , اس ام اس حکیمانه و اموزنده حکیم ارد بزرگ , اس ام اس حکیمانه  , جملات حکیمانه ارد بزرگ  ,  اس ام اس فلسفی  , اس ام اس حکیمانه دی  ,  اس ام اس خنده دار , اس ام اس شب امتحان , اس ام اس نیمه شب ,  اس ام اس عاشقانه , اس ام اس تنهایی , اس ام اس دلتنگی , اس ام اس غمگین , اس ام اس رفاقتی , اس ام اس دوست دارم , اس ام اس بی وفایی ,  اس ام اس شب بخیر ,  اس ام اس جدایی , اس ام اس معذرت خواهی , اس ام اس تیکه دار , اس ام اس حکیمانه , اس ام اس شکلک دار , اس ام اس به سلامتی , اس ام اس سیگار , اس ام اس تولد , سخنان حکیمانه , سخنان زیبا , دانلود سخنان حکیمانه , استاد ارد بزرگ ، استاد حکیم اردبزرگ ، ارد حکیم ، ارود بزرگ ،جملات زیبا , بهترین سخن , جملات حکیمانه زیبا , جملات ناب , جملات زیبای حکیمانه , سخنان بزرگان درباره مادر , بهترین جملات بزرگان , سخنان زیبا و حکیمانه , سخنان حکیمانه و زیبا , سخن های حکیمانه , جملات بزرگان در مورد مادر , کلمات حکیمانه , حکیمانه , گفته های زیبا , جملات حکیمانه از بزرگان , بانک سخنان بزرگان


نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیکی :
وب / وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد