فرگرد زندگی - از "ارد حکیم" فیلسوف ایرانی  چاپ

تاریخ : شنبه 30 خرداد 1394 در ساعت 01:21

12- فرگرد زندگی1. زندگی ، از بودن آغاز و تا شدن ، پی گرفته می شود. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


2. آنچه رخ داده را باید پذیرفت ، اما آنچه را روی نداده ، می توان به خواست خویش بنا نمود. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


3. بزرگترین گمشده های ما در زندگی ، نزدیکترین ها به ما هستند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


4. آدم های خودخور و نالان ، دوستان خوبی برای ما نیستند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


5. بزرگترین چاله زندگی زیاده خواه ، پذیرفتن کاریست که در توانش نیست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی
 

6. جریان های آلوده ، به مرداب خواهند رسید و سخن گفتن از آنها، زندگیمان را تباه می سازد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


7. کسانی که زندگی خویش را ، در جنگ با نزدیکان می بینند بیمارند ، همراهی چنین آدمیانی درست نیست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


8. نا امیدی و افسردگی ، تنها بن بست زندگیست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


9. برای ربودن دل آدمیان ، بر هم پیشی گیریم که این زیباترین آورد زندگیست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


10. آنگاه که آرمان هویدا شد ، هزاران راه بن بست هم ، نمی توانند پیشدارمان باشند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


11. پاکترین آدم هم ، دشمنان بسیار دارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


12. آنانی که کنشی ندارند و وارستگی را در پشت کردن به گیتی می دانند ، تکه گوشت هایی بیش نیستند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


13. پیران فریبکار، آتش زندگی جوانانند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


14. بدان ، همواره آنکه برای رسیدن به تو ، از همه چیزش می گذرد ، روزی تنهایت خواهد گذاشت، این هنجار دردناک زندگی است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


15. خودخواه تنهاست ، چرا که توان ستایشگری و مهرورزی ندارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


16. در پی پاسخ زود هنگام ، به رخدادهای مهم زندگی خویش نباشیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


17. ساده باش ، آهوی دشت زندگی ، خیلی زود با نیرنگ می میرد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


18. اگر در بند زندگی روزمره تان باشید ، نمی توانید گامی بسوی بهروزی بردارید. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


19. مهرورزی و ستایشگری ، درمان بسیاری از دردهای آدمیان هستند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


20. پیران جهان دیده ، نابودی زندگی آدمیانی که ریشه پولشان ناپاک است را بارها و بارها دیده اند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


21. در زندگی زناشویی ، همواره از خاندان همسرمان ، به نیکی یاد کنیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


22. زندگی ، میدان ادامه راه نادرست نیست ، هر گاه پی به ناراستی راه خود بردیم ، باید به سرچشمه پاکی روان خویش باز گردیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


23. دوستان فراوان برای یک جوان ، نشان دهنده کامیابی در زندگی نیست ، بلکه نشان نابودی زمان ، به گونه ای گسترده است . حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


24. اگر آغاز زندگی ات ، با شادی و روز همراه بود ، در جست و جوی چراغ و پناهگاهی برای شبانگاهان باش ، و اگر آغازش رنج و سیاهی بود از امید در خود چراغی بیافروز ، که پگاه خوشبختی نزدیک است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


25. نوا زنده است یا مرده ؟ رنگ ها بخشی از پیکره ایی زنده اند یا مرده ؟ ! آذین بند و رخت چگونه؟ ، اگر به این پرسش ها خوب بنگریم ، خواهیم دید همه آنها دارای روان و نیرو هستند . یک آوای زیبا می تواند ، ما را از خود بی خود کند ، رنگی ویژه می تواند ، ما را آرامش دهد و یا به خشم آورد ، پدیده های بی جانی همچون نامه و جامه و … به هزار زبان با ما گفتگو می کنند ، همه آنها در حال سرودن آواز خوش دمادم زندگی هستند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی

 


حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ


26. در زندگی نادان ، سرانجام یک گره ، هزاران گره باز نشدنی است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


27. تاریکی در زندگی ، ماندگار و ابدی نیست ، برسان روشنایی. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


28. سرایش یک بند درست از زندگی ، نیاز به سفری ، هفتاد ساله دارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


29. آدمیانی مانند گل های لاله ، زندگی کوتاه در هستی و نگاره ایی ماندگار در اندیشه ما دارند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


30. آدمی با کینه ، زندگی را بر دوستان نیز تنگ می کند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی

 
31. در هر سرنوشتی ، رازی مهم فرو نهفته است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


32. کینه را از خود دور کن ، چرا که خرمن مهر و پاکی ات را به آتش می کشد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


33. در پایان کوچه های بن بست زندگی ، بارها و بارها نادان ها را دیدار خواهی کرد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


34. اگر شور زندگی و امید را ، در روان یاران افسرده خویش بارور کنیم ، تنهایی هیچگاه به سراغ مان نخواهد آمد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


35. تندرستی ، پاداش نیک زیستی است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


36. تندرستی ، پرشگاه روان بیدار است ، برای گشودن دروازه های پیروزی. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


37. همسران ، باید یکدیگر را همواره ستایش کنند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


38. کوشش برای تندرستی همگانی ، یکی از مهمترین کارهای دیوانسالاران است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


39. تندرستی ، پیش نیاز هر آرمان باشکوهی است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


40. برای آنکه پرواز کنی ، پیکر خویش را ، به حال خود رها مکن. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


41. پاسداشت مهر پدر و مادر ، یکی از بزرگترین خوشبختی هاست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


42. خوشبخت کسی است ، که در برابر درون خویش ، شرمنده نباشد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


43. خردمند از آن رو خوشبخت است ، که می داند خوشبختی ، در راستی و پاکی است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


44. یکی از بزرگترین خوشبختی ها ، کار بیشتر برای مردم است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


45. زندگی رنج و درد نیست ، هدیه ایی است برای شاد بودن . مادر گیتی جام زهر بر دهان کودک خویش نمی گذارد ، او می پروراند برای بهروزی و خوشبختی. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


46. آدم خودخواه ، دوران خوشبختی اش کوتاه است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


47. مردم با فداکاری ، خوشبختی را به یکدیگر هدیه می دهند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


48. برای مهر ورزیدن در زندگی ، به دنبال بهترین زمان مباش ، خود باش و روانت را جاری کن. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


49. زندگی مردان و زنان فرهمند ، سرشار از مهر و کمک به دیگر آدمیان است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


50. زندگی خوب ، تنها در دلشادی ما نیست ، همزیستی و مهر با دیگر آدمیان ، زندگیمان را لذت بخش می کند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


51. کتابها ، نفس می کشند و زنده اند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


52. ایستایی وجود ندارد ، هر چه هست ، جوشش است و جاری بودن. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


53. زایش و پیشروی در همه چیز ، بهانه زندگیست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


54. همراهان و هم آوایان ، مهر و زیبایی زندگی هستند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


55. نگاه آدمهای کوچک ، چه زود پر می شود و لبریز. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


56. کلید رازهای بزرگ ، در ژرفای کمی نیست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


57. هر چه بلند پروازتر باشیم به رازهای کمتری بر می خوریم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


58. آدمهای کوچک ، رازهایشان هم کوچک است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


59. با آدمهایی که همواره از شما می خواهند سخنان شان را به این و آن نگویید ، کمتر گفتگو کنید. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


60. هر سخنی راز نیست ، اگر سخنی را راز می دانید ، آن را به کسی نگویید و اگر گفتید دیگر نگویید این را به کسی نگو ! چرا که خود شما ، توان نگهداری آن را نداشته اید ، چه برسد به شنونده. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


61. اگر همسران رازهای زندگی خویش را بیرون نبرند ، کمتر به غم جدایی گرفتار می آیند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


62. نمی توان امید داشت ، آدم های کوچک رازهای بزرگ را نگاه دارند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


63. بخشنده از دست نمی دهد ، او همواره بدست می آورد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


64. باران ، مهر آسمان است ، همانند آدمیان مهرورز و بخشنده ایی که می بارند ، برای شادی همگان. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


65. اگر آدمیان می دانستند ، بخشندگی چه داشته بزرگیست ، هیچگاه از آن دوری نمی کردند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


66. بخشندگان ، فرمانروایان بی تاج و تخت میانه مردم اند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


67. مردم ، همواره گوش به ندای بخشندگان دارند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


68. برای رسیدن به بلندای بخشندگی ، باید از آز وجود خویش بگذری. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


69. گواراترین چشمه زندگی را ، در بخشندگی و از خود گذشتگی جستجو کن. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


70. بخشش ، اندازه فر و شکوه آدمی را نشان می دهد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


71. برای رسیدن به جایگاهی بالاتر ، گذشت را نیز بیاموزیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


72. به هنگام دیدار یاران از سفر برگشته ، شیرینی ببخشاییم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


73. زندگی را برای هم ، هر روز ، شیرینتر از پیش سازیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


74. بخشایش ، پایکوبی مهر است ، در روان آدمی. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


75. بخشاینده ترین آدمیان آنانی هستند که تخم امید را در دل نا امیدان میکارند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


76. پیوند ، از پس تنهایی رخ می دهد ، ارزش می یابد و توان آدمی را چندین برابر می سازد ، پس باید هر پیوند پاکی را ، شاد باش گفت. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


77. پیوند پاک ، پیوندی ابدی است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


78. تنها آرامشگاه همسران ، خانه آنهاست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


79. بریدن پیوندی پاک ، فرو ریزی دهشتناکی است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


80. پیوند ما تنها با زندگان نیست ، همه ما پیوندی ابدی با نیاکان و بزرگان سرزمین خویش و همچنین آیندگان داریم . حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


81. در دل هر بنایی ، کرشمه یاری دیده می شود ، اگر دلنوازی نباشد ، خشتی بر خشت نمی نشیند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


82. نخستین کسانی که در آتش دوستی پسران و دختران نوجوان می سوزند ، خاندان آنهاست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


83. در وفاداری مردی که پیش از خواستگاری ، به دنبال درنوردیدن توست ، شک کن. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


84. کسی که هنگام انتخاب همسر ، یکه تازی می کند و سخن ریش سپیدان را به هیچ می گیرد ، بارها و بارها با اشک ، رخش را خواهد شست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


85. سخت نمودن پیمان زناشویی ، به نام ارزش نهادن به سنت ها درست نیست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


86. پیمانهای زناشویی ، با جشن های بزرگ و ولخرجی های دروغین ، پایدار نمی گردد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


87. پیمان زناشویی آسان ، ارزشمند است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


88. گل زرد رنگ همیشه بهار ، سرشار از مهر است ، می توان با دادن شاخه ایی از آن ، پیمان زناشویی بست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


89. کوشش کنید همسرتان را از شهر و دیار خویش برگزینید ، نبود ریشه های فرهنگی همسو ، سختی به بار می آورد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


90. به پسری ، مرد زندگی گفته می شود که توانایی خواستگاری نیز داشته باشد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


91. استوارترین پیمان ها آنهاییست که با اندیشه مان پذیرفته ایم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


92. ارزش پیمان شکن ، به اندازه کفن هم نیست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


93. جفتت اگر پرید ، برای پریدن شتاب مکن. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


94. میدان پیمان های گسسته ، همچون مردابی دهشتناک است ، که باید از آن گریخت. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


95. کسی که دلداده خود و سرنوشتش نیست ، هر کار هولناکی می تواند از او سر بزند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


96. همیشه بین خود و همسرت بازه ای را نگاهدار تا به خواری گرفتار نشوی. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


97. گسستن دو همسر می تواند ، خاندانی را از هم بپاشد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


98. مردی که همسرش را به درشتی بیرون می کند ، به اشک به دنبالش خواهد دوید. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


99. همسر خویش را از ناکسان بدور بداریم ، چرا که دیر یا زود پلشتی وجود آنها ، زندگیمان را نابود خواهد کرد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


100. همسران ، همواره باید یکدیگر را ، لبریز از واژه های مهرآمیز نمایند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


101. همسر خویش را ، به دیدار دوستان زن و مرد تنهای خویش نبریم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی

 


حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ


102. بیش از شش ماه ، به امید بازگشت همسر جدا شده خویش ، مباش. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


103. پیوندمان را با یاد آوری سرشت نیک یکدیگر ، نیرومندتر سازیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


104. شناخت درست زن و مرد از هم ، تنها راه جلوگیری از جدایی و گسست است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


105. در کنارمان دلبر هست و اگر نیست ، در سفر رسیدن به او هستیم ، پس تنهایی وجود ندارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


106. با سفر ، یاد رخدادهای هولناک را کمرنگ کنیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی

 
107. در پشت هیچ در بسته ای ننشینید تا روزی باز شود . راهکار دیگری جستجو کنید و اگر نیافتید ، همان در را بشکنید. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


108. کتاب ها ، بخشی از راز مهر گذشتگان ، برای آیندگان هستند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


109. اگر شما به سختی ها پشت کنید ، آنها هیچگاه به شما پشت نخواهند نمود ، باید خردمندانه با سختی ها مبارزه کرد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


110. گاهی برای رسیدن به پیشرفت می بایست ، راه سخت کوهستان را برگزینیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


111. راهی سوای نرمش و بازی با هستی نیست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


112. آینده از همین امروز می گذرد ، پس امروز را باید به درستی پیمود. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


113. آنکه بر کردار خویش فرمانروایی کرد و دلیرانه راه خرد و اندیشه را پیمود ، بی گمان ، آموزگار آیندگان خواهد بود. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


114. برای آشتی ، بر هم پیشی گیریم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


115. همای بخت بر شانه ات نخواهد نشست ، مگر آنکه شانه ای به گستره و پهنای کوهستان داشته باشی. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


116. بخت همچون مرغی در گوش ما می خواند و ما را به سویی می کشاند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


117. بخت آدمی به گذشتگان ، آیندگان و همچنین گیتی گره خورده است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


118. زندگی و بخت در یکدیگر تنیده شده اند تا جایی که گاهی بر این باور می شویم : بخت ما در دست خود ماست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


119. چهره و کردارمان می تواند ، نمای بخت مان نیز باشد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


120. بزرگداشت ، بخشش بی ریای مهر است ، مهری که با آن می توان بوی بهار را همیشه همراه داشت. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


121. بزرگداشت ، جشن مهر است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


122. بزرگداشت ، توان نیروهای جوان را نیز دو چندان می کند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


123. استخوان بندی شهرها ، در دیوار است و بزرگداشت. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


124. بزرگداشت آدمیان ، شکوفایی فرهنگ را در پی دارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


125. بزرگداشت کسانی دیدنیست ، که از دیدگان مردم بسیار دور هستند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


126. بزرگداشت ، در هر کجا می تواند باشد از خانه تا کارخانه ، از دبستان تا دانشگاه و از روستا تا شهر. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


127. پدر و مادر خویش را ، بی دریغ ستایش کنیم و آنها را غرق بوسه سازیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


128. نظام آموزشی که در آن تشویق جایی ندارد بیمار و بی ارزش است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


129. ستایشگری و تشویق هنر است ، هنری که با آن می توان ناراست ترین آدمیان را هم ، دلپسند نمود. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


130. همسایگان خوب ، بهترین پشتیبانان ما هستند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


131. مهر خویش را ، از همسایگان دریغ نکنیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


132. در زندگی همسایگان ، تجسس نکنیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


133. ستایشگر همسایگان خوب خویش باشیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


134. بهترین همسایگان ما، آنانی هستند ، که همواره لبخندی بر لب دارند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


135. همراه و غمخوار همسایگان خویش باشید ، اما نه آن اندازه که دیوار ادب فرو ریزد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


136. همسایه خوب ، ستودنیست چرا که مایه امنیت و آرامش است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


137. مجالس و گردهمایی های خویش را در جایی برگزار کنیم که آزار همسایگان را در پی نداشته باشد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


138. جشن های خویش را ، با دعوت همسایگان ، باشکوهتر برگزار کنیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


139. در زندگی همواره سپاسگزار نیکی ها و خوبی های دیگران باشیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


140.  پسری که در پی ازدواج است ، خود را درگیر دوستی های خیابانی نمی کند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


141. زاد روز بستگان و دوستان خویش را از یاد نبرید ، دلشان را با درودی شاد و امیدوار سازید ، تا زندگی شان درازتر گردد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی

 
142. دخترها نیز می توانند خواستگاری کنند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


143. صدها بار دخترها برایم نوشته اند که جوانی شان به پایان رسید اما خواستگاری برایشان نیامد ! به آنها می گویم : حال که خواستگار نمی آید ، شما به خواستگاری مرد شایسته زندگی خود بروید. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


144. رسیدن به یک زندگی زناشویی خوب ، با ارزش است و مهم نیست که خواستگار ، دختر باشد و یا پسر .... حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


145. هیچ گاه در برابر فرزند ، همسرتان را بازخواست نکنید. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


146. فرزند بدکار ، آتش زندگی پدر و مادر است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


147. این دیدگاه درست نیست که بپنداریم مرد توانا ، فرزندی همچون خود خواهد داشت. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


148. تنها مادر و پدر ، خواست های فرزند را ، بی هیچ چشم داشتی برآورده می سازند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


149. مادر و پدر ، زندگیشان را با فروتنی به فرزند می بخشند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


150. پرستاری از مادر و پدر، زیباترین و پر ارزشترین زمان زندگی است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


151. در چشم باد ، نغمه های دل انگیز مادر ، در گوش کودک بازیگوش ، شناور است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


152. برای مادر ، واژه ای زیباتر از فداکار نمی توان یافت. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


153. فرزندان نیک خو ، برای نگهداری و کمک به پدر و مادر خویش ، بر هم پیشی می گیرند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


154. پاکترین نگاه مهرآمیز را ، در چشمان پدر و مادر خویش ، جستجو کن. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


155. نام فرزندان مان را درست بیان کنیم و از دیگران نیز بخواهیم اینگونه باشند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


156. از گردش زمانه آموختم که نباید نام مردگان خویش را بر زندگان بگذاریم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


157. پدران و مادران فرهمند ، فدایی آرزوهای فرزندان خویش می شوند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی

 


حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ


158. پدران و مادرانی که در پی نابودی زندگی زناشویی فرزند خویش هستند ، بزهکارند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


159. پدران و مادرانی که فرزندان خود را در کوچه و خیابان رها می کنند ، بزهکار و شایسته سرزنش هستند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


160. مهمترین کار پدر و مادر ، پس از آغاز زندگی زناشویی فرزند ، این است که زندگی مشترک آنها ادامه یابد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


161. مادران باید دختران نوجوان خویش را با داستان ها و خاطرات کوتاه و پند آموز نسبت به خطرات پیش رویشان ، آگاه نمایند ، پیش از آنکه دوستانشان ، با داستانهای شیرین دلبرانه ، آنها را به ناکجاآباد بکشانند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


162. ارزش بستگان خود را بدانیم و یاورشان باشیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


163. هرگز به کودکانتان نگویید ، پیشه آینده اش چه باشد ، همواره به او ادب و ستایش دیگران را آموزش دهید ، چون با داشتن این ویژگیها ، همیشه او نگار مردم و شما در نیکبختی خواهید بود و اگر اینگونه نباشد ، هیچ پیشه ای نمی تواند به او و شما بزرگی بخشد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


164. کسی که همسر و کودک خویش را رها می کند ، فر و بزرگی خویش را از دست داده است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


165. کودکی که گناه خویش را ، بدون پرسش ما به گردن می گیرد ، نخستین گام های پیروزمندی را برداشته است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


166. کودکان برای شاد بودن، بیش از هر چیزی به گفتگو با ما نیاز دارند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


167. کودکان خویش را لوس و پررو بار نیاوریم که در بزرگسالی گستاخ و ناتوان خواهند بود. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


168. بهترین گونه آموزش به کودک ، همراه شدن با او در درون داستانهای پند آموز است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


169. کودکان سرزمین دروغ ، راستگو نخواهند شد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


170. میهمانی های فراوان از ارزش آدمی می کاهد، مگر دیدار پدر و مادر. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


171. پدران و مادران شایسته ، میان فرزندان خویش ، فرق نمی گذارند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


172. پدران و مادران شایسته ، سنگ صبور فرزندان خویش هستند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


173. کوشش کنیم ، زندگی زناشویی آشنایان و بستگانمان ، از هم گسیخته نشود. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


174. زندگی مردان و زنانی که به تنهایی میهمانی می روند ، آسیب پذیر است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


175. فرزند بی ادب ، هر روز برای پدر و مادر ، نکبت و زشتی هدیه می آورد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


176. کاری نکنید که موجب سوءظن همسرتان نسبت به شما شود ، سوءظن محکمترین بناهای زندگی زناشویی را نیز ، از هم پاشیده است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


177. مادران و پدران بدانند ، خیابان آموزشگاه کودکان نیست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


178. بهترین هدیه پدر و مادر به فرزند ، آموزش ادب و انسانیت است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


179. بهترین فرزندان ، آنانی هستند که پدر و مادر خویش را ، به هنگام بیماری و ناتوانی تنها نمی گذارند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


180. پدران و مادرانی که فرزندان بسیار دارند ، توانایی آموزش آنها را از دست می دهند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


181. چه خوب و بجاست که هر خانواده ، بین دو تا سه فرزند داشته باشد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


182. جدایی از زندگی زناشویی ، دلیلی برای رها کردن فرزند نیست . رها نمودن فرزند ، هم وزن جنایت ، شرم آور است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


183. بدترین فرزندان آنانی هستند که به هر دلیل ، پدر و مادر ناتوان خویش را رها نموده اند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


184. دوست و همراه نزدیک فرزندان خویش باشیم ، تا آنها گرفتار گردباد دوستان ناباب نشوند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


185. یکی از مهمترین وظایف پدران و مادران این است که بدون خجالت و پرده پوشی ، بسیار شفاف و روشن درباره مسایل جنسی و سوء استفاده های احتمالی دیگران به فرزندان خویش آگاهی های لازم  را بدهند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی

برچسب ها : سخنان بزرگان ، سخن بزرگان ، سخنان فلاسفه ، فلاسفه ایران ، فیلسوفان دنیا ، فلاسفه ایرانی ، فیلسوف شرق ، بزرگترین فیلسوف جهان اسلام ،  گفته های بزرگان , سخنانحکیمانه , سخنان حکیمانه کوتاه , جملات کوتاه حکیمانه , جملات زیبا بزرگان , سخنان بزرکان , زیبا ترین سخنان , جملات حکیمانه , دانلود سخنان حکیمانه , جملات زیبا , بهترین سخن , جملات حکیمانه زیبا , جملات ناب , جملات زیبای حکیمانه , سخنان بزرگان درباره مادر , بهترین جملات بزرگان , سخنان زیبا و حکیمانه , سخنان حکیمانه و زیبا , سخن های حکیمانه , جملات بزرگان در مورد مادر , کلمات حکیمانه , حکیمانه , گفته های زیبا , جملات حکیمانه از بزرگان , بانک سخنان بزرگان , حکیم ارد بزرگ، ارد بزرگ، اردبزرگ، فلسفه ارد بزرگ، سخنان بزرگترین فیلسوف جهان، حکیم اردبزرگ، جملات ارد بزرگ، سخنان ارد بزرگ، سخنان حکیم ارد بزرگ، سخنان زیبای ارد بزرگ

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیکی :
وب / وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد