فرگرد مردمسالاری و دموکراسی - از "ارد حکیم" فیلسوف ایرانی  چاپ

تاریخ : شنبه 30 خرداد 1394 در ساعت 01:11


13- فرگرد مردمسالاری و دموکراسی1. همای پادشاهی بر شانه همه مردم یک کشور خواهد نشست هنگامی که آنها به  دموکراسی و مردمسالاری رسیده باشند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


2. ادبیات درست ، نخستین نشان یک سیاستمدار خوب است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


3. سیاستمدار نیکخو ، سرایشگر آزادی و آزادیخواهی است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


4. انتخابات درست و سازنده ، نخستین داروی دردهای یک سرزمین است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


5. در کشوری که احزاب و گروههای سیاسی مردمی وجود ندارند ، انتخابات هر بار ، بیشتر از پیش ، به پلشتی می گراید. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


6. سیاستمدار باهوش ، بیش از همه ، به دنبال شناخت و درک افکار عمومی است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


7. مردم باید به دنبال برنامه های پیشنهادی احزاب سیاسی باشند ، نه سابقه مدیریتی ، مدرک تحصیلی و چشم و ابروی نامزد انتخابات. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


8. کوچک کنندگان انتخابات ، با ریشه آن دشمن هستند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


9. آدمیانی که انتخابات نیک را بی ارزش می انگارند و آنانی که دانسته بازیگر انتخابات نادرست می شوند ، هر دو به یک اندازه به سرزمین خویش پشت کرده اند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


10. سیاستمداران ، بیشتر زمان ها ، پاسخگوی پرسش هایی هستند که دوست دارند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


11. گروههای سیاسی هوشمند و کاردان ، در پی نابودی و مرگ رقیب خویش نیستند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


12. انتخابات ، مکان شعبده بازی دیوان سالاران نیست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


13. سیاستمداری که تنها به پیشروی می اندیشد ، همواره برای خویش ، دشمن تراشی می کند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


14. امروزه انتخابات آزاد ، تنها راهکار ادامه ماندگاری یک دودمان سیاسی است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


15. سخن گفتن از دوستی و دشمنی پایدار در سیاست ، خنده آور است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


16. سیاستمدار ناتوان ، به جای گفتگو با خردمندان و آگاهان ، با چاپلوسان نادان ، نشست و برخاست می کند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی

 


حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ


17. مشاور نباید سود روشنی ، در راهی که نشان می دهد ، داشته باشد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


18. مشاوری که دوستان فراوان دارد ، تکیه گاه خوبی نیست ، او گرفتار است و اندیشه اش ، آزاد نیست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


19. کارگزار و مدیر اجرایی را نمی توان برای رایزنی و مشورت برگزید. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


20. سیاستمدار نیک ، به دنبال دل و مهر مردم سرزمین خویش است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


21. میدان کار و تصمیمات سیاستمداران ، باید شفاف و برای مردم ، آکواریومی باشد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


22. دولتمردان ، پیوسته باید در پی بهترین نخبگان سرزمین خویش ، برای اداره امور باشند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


23. انتخابات آزاد ، دشمن هیچ یک از باورهای مردمی نیست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


24. مردم هوشمند به نامزدهای مستقل انتخابات رای نمی دهند ، چون می دانند تضمینی برای انجام وعده های انتخاباتی آنها وجود ندارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


25. احزاب و گروه های نیک سیاسی را تنها نگذارید ، با پیوستن به آنها ، سرزمین خویش را آبادتر کنید. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


26. اگر حزب سیاسی شما ، به برنامه های خود عمل ننمود ، بی درنگ ترکش کنید. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


27. هیچ حزب سیاسی نمی تواند ، برنامه نابودی دیگر احزاب و بلعیدن آنها را داشته باشد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


28. احزاب شایسته ، به دنبال تمامیت خواهی سیاسی نیستند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


29. احزاب شایسته می دانند با کجروی و برنامه های دروغین ، خیلی زود نابود می شوند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


30. احزاب ، نامزدهایی را وارد گردونه انتخابات کنند که در آینده ، موجب سرافکندگی و شرمساریشان نشوند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


31. سیاستمدار بزرگ ، مردم سرزمین خویش را در هیچ کجای دنیا از یاد نمی برد و همیشه ، پشتیبان آنهاست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


32. سیاستمدار بزرگ، اندیشه خویش را درگیر رخدادهای کوچک نمی کند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


33. سیاستمداران بزرگ ، همواره به یاد دارند که خدمتگذار مردم هستند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


34. سیاستمدار بزرگ به جای ناسزا گویی به دیگر سیاستمداران ، همواره بدنبال همبستگی و اعتلاف با بهترین آنهاست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


35. سیاستمداران ، برای آنکه همواره منتخب مردم باشند ، باید با بسامدها و امواج خواست های آنان ، هماهنگ شوند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


36. فرمانروایان نیرومند ، رایزنان و مشاورینی باهوش و کارآمد در کنار خود دارند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


37. فرمانروای بزرگ ، بر دل ها فرمانروایی می کند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


38. مردم در پی گزارش روزانه سیاستمداران نیستند ، آنان دگرگونی و بهروزی زندگی خویش را خواستارند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


39. فرمانروای دانا می داند ، هیچ ندایی با کُشتن نابود نمی شود. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


40. سیاستمدار دانا ، زخم خورده را بر هیچ کار دولتی نمی گمارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


41. سیاستمدار خوب ، باید درونی آرام و دلی شاد داشته باشد تا مردم را به چهار میخ نکشد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


42. سیاستمدار بزرگ ، به شمار مردم ، پاسبان و نگهبان دارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


43. فرمانروای اندرزگو ، شایسته پیشوایی نیست ، تنها آنانی بایسته اند که کار می کنند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


44.  بکارگیری آشنایان ناکارا ، در یک گردونه کاری ، برآیندی تلخ در پی خواهد داشت. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


45. آدمیان تندخو و خشمگین را ، از دستگاه سیاسی دور کنیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


46. سیاستمدار بزرگ ، نبض رویدادهای آینده را در دست دارد و آنها را پیش بینی می کند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


47. سیاستمداران ، تنها پاسخگوی زمان حال خویش نیستند ، آنها به گذشتگان و آیندگان نیز پاسخگو هستند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


48. فرمانروای شایسته ، در اندیشه کینه توزی از مردم خویش نیست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


49. سیاستمدار شایسته ، باید توان پوزش از مردم را نیز داشته باشد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


50. فرمانروایی که نتواند پیشدار بیداد بزهکاران و چپاولگران باشد ، شایستگی دیوانسالاری را ندارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


51. سیاستمداران توانا در برکناری کارمند بد نام ، زمانی را از دست نمی دهند ، چون می دانند در دید مردم ، سیاهی کار بزهکار ، خیلی زود دامن آنها را نیز خواهد گرفت. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


52. ناکارآمدترین سیاستمداران ، آنانی هستند که ندانم کاری های خود را ، بر گردن مردم می اندازند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


53. مردم ، شاگرد سیاستمداران نیستند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


54. نام سیاستمداران مهربان و بخشنده ، جاودانه است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


55. میرآب ، به اندازه دهد ، همه دشت سبز خواهد بود. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


56. سیاستمداران نیک ، دست نشانده پلید ندارند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


57. سیاستمداران آزموده از همان چشمه ایی می نوشند ، که مردم را سیراب می کند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


58. نگهبانی از داشته های یک کشور ، برای سیاستمداران ، یک هنجار همیشگی است و انجام آن خودستایی ندارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی

 


حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ


59. و سیاستمداری که دروغ گفت ، فر و شکوه خویش را به خاک سپرد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


60. هیچگاه به دروغگویان ، میدان کارگزاری ندهید. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


61. مردمی که سیاستمداران نیک خود را ، در برابر یورش بیگانگان تنها می گذارند ، شایسته بردگی هستند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


62. چگونه بر کاخ های فرمانروایان گذشته خرده می گیریم ؟ این کاخ ها نماد و نگار سرزمین ما ، در برابر دیگر سرزمینها بوده است . در ارزیابی گذشته ، باید دیدی فراخ داشت. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


63. کشوری که دارای سیاستمداری بی باک است ، همه مردمش دلیر می شوند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


64. قهرمان های آدمهای کوچک ، همانند آنها زود گذرند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


65. سیاستمدار ناتوان ، کارش هرز نیروهاست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


66. سرپرست وراج ، شایسته پیشوایی نیست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


67. مهمترین کار سرپرست ، انجام درست کاریست ، که بر دوش گرفته است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


68. از آدم های کوچک ، نمی توان سیاستمدار بزرگ ساخت. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


69. سرپرست ، باید نماد کارایی و توانمندی باشد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


70. هیچگاه سیاستمداران خویش را ، از میان کسانی که کودکی و جوانی خویش را در رنج ، تنگدستی و سختی بوده اند ، برنگزینید ، چرا که آنان همواره در پی بازپس گیری غرور و روان نابود شده خود ، و همچنین انتقام از گذشته هستند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


71. گروه ، توان افزون آدمیان است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


72. کارهای گروهی ، هر چه بزرگتر و شاداب تر باشند ، شوق به زندگی و امید را ، افزونتر می کنند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


73. گروه ، بدون گرامیداشت همه یاورانش ، توان ایستایی ندارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


74. خبرچینان و بدگویان، بزرگترین آفت های ماندگاری هر گروهی هستند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


75. گروه هدفمند ، کمتر دچار سردرگمی ، و از هم پاشیدگی می شود. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


76. کار گروهی، بدون همراهی جوانان شوریده و کوشا، بی سرانجام است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


77. برای ماندگاری یک گروه ، باید دلداده و از خودگذشته بود. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


78. گروه های مردمی ، توان و نیروی یک سرزمین هستند ، که باید پاسشان داشت. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


79. دیوانسالاران و مدیران، باید پشتیبان و همراه گروه های مردمی باشند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


80. احزاب و گروه های سیاسی حداقل دو سال پیش از انتخابات باید نامزدهای خود را به مردم معرفی نمایند تا عموم ، زمان لازم برای ارزیابی رفتارها و برنامه های آنان را داشته باشند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


81. مردمداری ، بهترین خوی یک سیاستمدار است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


  


حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگبرچسب ها : ارد بزرگ ، حکیم ارد بزرگ ، حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف جهان اسلام ، فلاسفه ایرانی ، فیلسوف ایرانی ، اس ام اس خنده دار , اس ام اس شب امتحان , اس ام اس نیمه شب ,  اس ام اس عاشقانه , اس ام اس تنهایی , اس ام اس دلتنگی , اس ام اس غمگین , اس ام اس رفاقتی , اس ام اس دوست دارم , اس ام اس بی وفایی ,  اس ام اس شب بخیر ,  اس ام اس جدایی , اس ام اس معذرت خواهی , اس ام اس تیکه دار , اس ام اس حکیمانه , اس ام اس شکلک دار , اس ام اس به سلامتی , اس ام اس سیگار , اس ام اس تولد , سخنان حکیمانه , سخنان زیبا , سخنان بزرگان , جملات حکیمانه , سخن بزرگان , حکیمانه , جملات زیبا از بزرگان , سخنان , سخن , جملات بزرگان , سخنان حکیمانه , سخنان زیبا , کلام بزرگان , سخن حکیمانه , سخنان حکیمانه بزرگان , سخنان زیبا از بزرگان , سخنان بزرگان جهان , بهترین سخنان , سخن زیبا  , جملات حکیمانه , جملات زیبای بزرگان , جملات حکیمانه کوتاه  , جملات زیبا و حکیمانه , سخنانه حکیمانه , سخنان زیبای بزرگان , بهترین سخنان بزرگان , حکیمانه , سخنان حکیمانه از بزرگان , سخنان بزرگان در مورد مادر , جملات حکیمانه و زیبا , جملات زیبا از بزرگان جهان , سخنان کوتاه بزرگان , سخنان زیبا از بزرگان , جمله حکیمانه , سخنان حکیمانه


نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیکی :
وب / وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد