فرگرد خرد - از "ارد حکیم" فیلسوف ایرانی  چاپ

تاریخ : جمعه 29 خرداد 1394 در ساعت 22:17

17- فرگرد خرد1. خرد و دانش ، ابزار پیراستن ناراستی هاست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


2. تن پوشی زیباتر از سرشت و گفتار نیکو ، سراغ ندارم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


3. خرد در بستری توفان زده ، شکوفا نمی شود. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


4. خرد ، برآیند دانش و آزمودن های ماست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


5. تنها آشیانه خرد ، راستی و درستی است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


6. خردمند ، با فر دانش و اندیشه پاک خویش ، رخدادهای فردا را می آفریند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


7. خرد تنها در دانسته های ما خلاصه نمی شود ، بلکه در کردار ما هویدا می گردد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


8. ابزار اندیشه درست ، فریاد و شمشیر نیست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


9. گفتار و کردار آدمهای پیرامون ما ، خواه ناخواه ، بر اندیشه ما تاثیرگذار خواهند بود. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


10. آنکه زیبایی خرد را ندید ، گرفتار زیبایی آدمیان شد و بدین گونه ، از هر چه داشت ، تهی گشت. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


11. همواره آدمیان ، چنبره بدی و پلیدی را با خرد خویش ، کوچک تر   کرده اند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی

 
12. تنها آشیانه خرد ، راستی و درستی است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


13. زمین ، هر روز هزاران هزار گل زیبا به ما ارزانی می دارد ، اما کمتر کسی زمین را می بیند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


14. زیباترین خوی زن ، آزرم و شرم اوست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


15. زیبارویان ، با ادب و منش نیکو ، فرشته و پریزاد می گردند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


16. آدمهای فرهمند ، به نیرو و توان خویش باور دارند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


17. خردمند ، در شوخی زیاده روی نمی کند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


18. مهم نیست که دیگران ما را باور کنند ، مهم آن است که خود ، خویشتن خویش را باور کنیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


19. خرد در آغاز ، به راستی پناه می برد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


20. آدم نیکخو ، هیچ گاه برای رسیدن به پول ، ارزش های همگانی را زیر پا نمی گذارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


21. خردمندان ، ابزار دون پایگان نمی شوند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


22. آدمی با اندیشه و انگاره بیمار ، آینده را تیره و تار می بیند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


23. تا اندیشه ایی پاسخگو در بین نباشد ، کجروی ادامه خواهد داشت. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


24. سر بریده خردمندان هم ، به هزار گونه سخن می گوید. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


25. اندیشه پروازگر است ، جایی فرودش آوریم ، که مهربانی و شادی خانه دارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


26. آدمی تنها زمانی دربند رویدادهای روزمره نخواهد شد ، که در اندیشه ایی فراتر از آنها ، در پرواز باشد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


27. دیدگاه و اندیشه تاریک ، میدان پرده پوشی (سانسور) را هر روز بزرگتر می کند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


28. اندیشمندان ، همواره بدنبال پیدا کردن راهی مناسب ، برای بهبود زندگی آدمیان هستند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


29. برای کشوری که خردمندانش خانه نشین باشند ، باید گریست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


30. آدمهای حقیر و زبون ، پیروزی های تاریخ مردم سرزمین خویش را ، به ریشخند می گیرند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


31. خردمندان ، دشمنان اندیشه خویش را دوست دارند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


32. تجربه و آزمودگی آدمها ، از زر هم با ارزشتر است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


33. راه مبارزه با پندار نادرست ، پرداختن بر اندیشه درست است . هر راه دیگری ، ریشه کجروی را نیرومندتر می سازد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


34. خردمندان ، پیشتاز روزگار خویش اند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


35. آدم خردمند ، تار و پودهای مهم زندگی را می یابد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


36. شب زندگی ، برای خردمند ، همچون روز روشن است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


37. در بدترین شرایط ، خردمند سکوت می کند اما دروغ نمی گوید. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


38. بازده خرد برای اندیشمند ، سخن جاودانه است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


39. کسی که گوش به سخن خردمندان دارد ، از خواری و زبونی به دور است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


40. دشمنی و پادورزی ، به آدم خردمند ، انگیزه زندگی می دهد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


41. گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


42. رایزنی با خردمندان ، پیروزی در پی دارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


43. خردمندان را می توان به سادگی از میان برداشت ، اما هیچ سیلابی ، توان نیستی اندیشه آنها را ندارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


44. پرسشگری ، خصلت نیک کودکی است ، که آن را باید تا پایان زندگی به همراه داشت. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


45. خردمندان ، تجربه ها و آموزه های خویش را ، بی دریغ بیان می کنند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


46. آنکه پرسشهای پراکنده ، در وادی های گوناگون را همزمان می پرسد ، تنها می خواهد زمان و نیروی استاد را تباه کند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


47. برای بدست آوردن خرد ، باید کاوید و پژوهش نمود و از تجربه ها بهره گرفت. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


48. آنکه به خرد توانا شد ، ترس برایش بازی بیش نیست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


49. نم نم باران ، آرام خاک و دانه را بیدار می کند ، خرد هم ناگهان پدید نمی آید ، زمانی بس دراز می خواهد ، و روانی تشنه آموختن. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی

 


حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ


50. خردمندان ، همچون باران بر اندیشه های تشنه می بارند و دگرگونی های آینده را نوید می دهند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


51. راز درست اندوختن خرد ، یکرنگی است و بخشش. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


52. ریاضت ، نادرست است و هیچ خردمندی آن را درست نمی داند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


53. تنهایی ، سم کشنده زندگی است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


54. از صوفی مسلکان و مرداب اندیشه های هندی و چینی دوری کنید. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


55. پیامد دانایی ، پذیرفتن بار ساماندهی دیگران است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


56. امیدی به آینده دانایی که چشم به دهان نادان دارد ، نمی رود. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


57. رهایی و آزادی آدمی ، برآیند خرد است و دانایی. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


58. تاوان بزرگی ، تنهاییست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


59. بیداری و خیزش مردمی ، بدون آگاهی ، شدنی نیست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


60. خردمند ، پلهای پشت سر خود را ، نیست و نابود نمی کند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


61. آگاه ، بر داشته های خود بیناست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


62. آگاهی ، آرمان را نزدیک می کند و از دوباره روی ، بازمان می دارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


63. بدون خودآگاهی میهنی ، کشور رنگ پیشرفت به خود نمی گیرد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


64. با روشنگری ، می توان پیشدار بسیاری از آشوب ها بود. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


65. آنگاه که مردم بر داشته های خویش آگاه باشند ، دیگر تن به ستم نمی سپارند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


66. دامن خرد و حکمت ، از جادو و دروغ به دور است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


67. نگاه و آرمان حکمت ، خردمندانه زیستن است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


68. زیبارویی که می داند ، زیبایی ماندنی نیست ، پرستیدنی ست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


69. حکمت بیش از هر چیز ، به دانش و تجربه تکیه دارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


70. نگاه خردمندان به ریشه ها می رسد ، و دیگران به شاخه ها. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


71. درون ما ، از نگاه تیزبین خردمندان ، پنهان نیست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


72. نیکی ، برآیند سرشت پاک آدمی است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


73. اندیشه و انگاره ای که نتواند ، آینده ای زیبا را مژده دهد ، ناتوان و بیمار است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


74. سخن گفتن از فر خرد و دانش ، در میان آدمهای گرسنه ، بی پژواک است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


75. خردمند و حکیم در درون کتاب شاهنامه ، همان سیمرغ داناست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


76. برای دلهره شبانگاهان ، نسیم گرما بخش خرد را همراه کن. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


77. خردمندان ، ترس را هم به بازی می گیرند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


78. سخن دلنشین خردمندان ، دل ها را آرام می کند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


79. ادب ، نمایه آغازین خرد است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


80. آدم با ادب ، دروازه دلها را همیشه گشوده می بیند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


81. با ترشرویی به میان مردم رفتن ، تنها از بیماران ساخته است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


82. ادب دارای ریشه است ، خانواده و فامیل ، نژاد و تبار ، سرزمین و زیستگاه ، همه و همه ، بر میزان ادب هر آدمی تاثیر گذارند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


83. هم رنگ دیگر کسان شدن ، باور هیچ کدام از بزرگان نبوده است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


84. نیک رفتاری ، نشان خودساختگی است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


85. خرد ، ابزار توانایست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


86. مردم آدم های صبور و یا ساکت را با ادب می نامند ، حال آنکه خموشی و صبوری سنجشی درست برای با ادب دانستن نیست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


87. ادب خویش را هیچگاه فرو مگذار ، با وجود آنکه مورد ریشخند باشی. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


88. اندیشه و خرد خویش را به رخ این و آن نکشیم ، بیاموزیم که چگونه با دیگران رفتار کنیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


89. ادب ، خوش رفتاری و ستایش ، تنها برای مراوده با بیگانگان نیست ، بیش از همه ، نزدیکان خویش را ستایش کنیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


90. از گور آدم بی ادب هم ، باید گریخت. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


91. بخش مهمی از ادب آدمی ، برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


92. خرد ، شمشیر و جنگ را به کنار می گذارد ، و همگان را به کار و کوشش فرا می خواند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


93. یک آموزگار می تواند ، با رفتار و گفتارش کشوری را دگرگون سازد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


94. آموزگاری ، دلدادگی است، چنین جایگاهی، هیچگاه به دست بدان مباد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


95. دانش آموزان ، جوانه های برخواسته از وجود آموزگاران هستند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


96. یک آموزگار خام می تواند ، شاگردان خویش را برای همه زندگی ، سرگردان کند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


97. طبیعت ، آموزگار بزرگیست ، خردمندان از آن درس ها می گیرند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


98. هیچ آموزگاری ، سختگیرتر و راستگوتر از زمان نیست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


99. زمانه به ما می آموزد ، بسیاری از باید ها و نبایدها ، خنده آور بوده اند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


100. شاگردانی که بدون نوآوری ، همواره سخن استاد خویش را باز می گویند، هیچگاه برای خود و استادشان، فر و شکوهی به ارمغان نمی آورند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


101. ارزش استاد را دانستن هنر نیست ، وظیفه و بایستگی است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


102. بهترین آموزگار استاد ، شاگرد اوست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


103. دست استاد خویش را ببوس، چون او هم پدر است هم پرورنده خرد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


104. خردمندان همچون بازها ، دیدی گسترده و باز دارند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


105. بردباری در توان هر کسی نیست ، کسانی که بردبارند ، فرمانروایی می کنند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


106. بردباری ، بهترین سپر در روزهای سخت و ناپایداریست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


107. با بردباری ، همه چیز در چنگ توست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی 


108. خردمندان ، آشتی جو و نرم خو هستند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


109. ره آورد سفر در درون آدمی ، سوای از خرد و پیشرفت نیست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


110. سفر ، نای روان است ، برای اندیشه و آرمان بزرگ فردا. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


111. آتش خشم را ، با آب سکوت خاموش کن. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی

 


حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ


112. برای رسیدن به گنج خرد ، بارگاه دانشت را بزرگتر بساز. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


113. خردمند ، همگان را به آزادگی و رعایت ادب ، دعوت می کند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


114. هیچ توانایی ، هنر و تحصیلاتی ، موجب نمی شود ، به آدمی که هنوز به مرز چهل سالگی نرسیده است ، استاد بگوییم  . باید ارزش واژه ها را بدانیم و آنها را قربانی درک پایین خود نکنیم . آدمی که هنوز به چهل سالگی نرسیده ، نمی تواند بینش و نگاهی درست به گیتی و آدمیان داشته باشد . استاد ، تنها متخصص در یک رشته نیست ، استاد کسی است که به ماهیت و بینش ، فرای تخصص خود ، دست یافته است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


115. اگر دشمنت با روی خوش نزدیکت شد ، در برابرش خموش باش و تنهایش بگذار. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


116. آدمهای بد کردار ، از سکوت خردمندان نیز می هراسند . حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی 


117. در هنگامه رستاخیز و نهیب توفان مردمی ، خموش باش چرا که سخنت را پژواکی نیست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


118. کسی که زبانش پیش از اندیشه اش می جنبد ، باید همواره بدنبال دوستان تازه باشد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


119. اگر نگاهتان بر افق دور باشد ، هیچ فراز و فرودی ، دلتان را نمی لرزاند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی 


120. ناراستی ها ، پیشاپیش رو به مرگ و نیستی اند ، مگر آنکه ما آنها را در اندیشه و روان خویش ، زنده نگاه داریم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


121. آنانی که همیشه در آرامش هستند ، لاابالی ترین آدم هایند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


122. جایی که خردمندان خوار باشند ، شورش ها و رستاخیزهای بی سامان ، میدان داری می کنند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


123. دانش امروز ، فر بسیاری در پی داشته ، ولی نیروی جاری سازی آرامش در روان ما را ندارد . آسودگی و آرامش ، در سخن خردمندان است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


124. آرامش اگر همیشگی باشد ، سستی و پلشتی در پی دارد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


125. می گویند ، رسیدن به آرامش آرمان است ، باید گفت آرامش همانند تختگاه نوک کوه است ، آیا کوهنورد همیشه بر آن خواهد ماند ؟ بیشتر زمان زندگی او در کوهپایه و دامنه می گذرد ، به امید رسیدن به آرامشی اندک و دوباره نهیب دل و دلدادگی به فرازی دیگر. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی 


126. آدم های دور اندیش، بازیچه رخدادهای ناگهانی و روزمره نمی شوند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


127. برای آنکه روانت را بپروری ، در آغاز با خود یکی شو. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


128. روان خود را با شنیدن و خواندن رویدادهای نادرست و حوادث هولناک ، به بند نکشیم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


129. اگر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در پایان ، پیکرت از پای در خواهد آمد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


130. گاهی تنها راه درمان روانهای پریشان ، رفتن به سوی رخدادهای تازه است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


131. آسودگی دیگران ، بخشی از آرامش و رفاه ماست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


132. بازده رنج و سختی خردمندان ، اندرزهای شیرین و پندآموز است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی 


133. بهترین آموزگار ، پیوسته با تشویق ، شاگردان را به آموختن دلگرم می سازد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


134. آموزگاری که با واژه "تشویق" و کارکرد آن ، آشنا نیست ، به راستی بی سواد و خام است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


135. خردمندی از دیدگاه اُرد ،  شناخت مهربانی و کوشش در راه هم افزایی جهانی آن است. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


136. نقد بی کینه دیگران بر کار ما ، پاداشی است ، که ارزش آن را باید دانست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


137. خودستایی ، بزرگترین دام برای کسانی است ، که کار دیگران را نقد و بررسی می کنند. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


138. آنکه ایراد می گیرد و راه درست را نشان نمی دهد ، یاوه گویی بیش نیست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


139. کسی رستاخیز و دگرگونی بزرگی را فراهم می آورد که پیشتر ، بارها و بارها ، در کشاکش روزگار ، خود ساخته و نیرومند شده باشد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


140. جایگاه نقد شما بر کار دیگران ، می تواند آغازگاه نخستین گامتان ، برای سازندگی و آفرینش باشد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


141. برای جلوگیری از تباهی و بیراهه روی ، راه نقد و ارزیابی را باز بگذاریم. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


142.  نقادی و ارزیابی به معنای تحقیر نمودن و نابود ساختن انرژی دیگران نیست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


143. نقد کننده دانا ، نگاهی سیاه و یا سپید ندارد ، او توامان درستی و نادرستی هر کاری را می بیند و از هر دوی آنها سخن می گوید. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


144. نقد کننده ایی که نکات درست و مثبت را نمی بیند ، و مدام از زشتی ها و اشتباهات دیگران سخن می گوید ، حرافی بیش نیست. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی


145. نقاد ، با بی ادبی ، زحمات و دستاوردهای خویش را ، بر باد می دهد. حکیم ارد بزرگ - بزرگترین فیلسوف ایرانی
برچسب ها : سخن بزرگان، سخن مشاهیر، سخنان بزرگترین فیلسوف دنیا، سخنان زیبا سخنان بزرگان، سخن بزرگان سخنان حکیمانه، جملات حکیمانه سخنان حکیمانه، حکیمانه جملات زیبای بزرگان، سخنان زیبا از بزرگان جملات زیبا، شیران شیروان ، سخنان بزرگ جملات زیبا، جملات زیبا وبه یادماندنی درمورد ,  naghl ghol، sokhan bozorgan، sokhanan bozorgan، sokhanan ghesar، sokhanan hakim orod bozorg، sokhanan ziba، ارد، ارد بزرگ، اس ام اس فلسفی، اس حکیم ارد بزرگ , نقل قول از بزرگاننظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیکی :
وب / وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد